Du saknar flash eller har fel version

Avfall från hushåll

Sammanfattning andra språk:

Avfall är enligt miljöbalken allt som vi vill göra oss av med oavsett om det har ett värde eller inte. För att hushålla med naturens resurser bör så mycket som möjligt av vårt avfall gå till återanvändning och materialåtervinning.

Tveta Återvinningsanläggning är kommunens avfallsanläggning och drivs av Telge Återvinning AB som är ett kommunalt bolag och dotterbolag till Telge AB.

Följ länkarna till höger för information om hur man sorterar sitt avfall och varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan. På hemsidan för Stockholmsregionens avfallsråd kan man läsa om avfallshanteringen i Stockholms län.

Information om avfallshanteringen i Södertälje finns i Renhållningsordningen
samt i Avfallsplanen, följ länkarna till höger. Kostnader för hämtning av avfall, slam och latrin framgår av Telge Återvinnings prislista som du finner på deras hemsida.

Källsortering

Alla kommuninvånare ska källsortera sitt hushållsavfall. Matrester läggs i gröna plastpåsar som tillhandahålls av Telge Återvinning. Övrigt köksavfall läggs i valfri plastpåse. De båda påsarna läggs i samma sopkärl.

Om de gröna påsarna tagit slut: Om man bor i lägenhet så kan man hämta nya påsar hos sin hyresvärd. Om man bor i villa så knyter man en grön påse på sin soptunna så får man en ny rulle vid nästa sophämtning. Påsarna finns även på återvinningscentralerna Returen och Tveta och kan beställas via Telge Återvinnings hemsida eller på telefon 08-550 222 33.

Farligt avfall

Hushåll kan lämna sitt farliga avfall gratis till Miljöbilen som betjänar kommunens tätorter. Klicka på turlistan till höger för att se vilka platser miljöbilen kommer till och när, alternativt kontakta Telge Återvinning på telefon 08-550 222 33. Farligt avfall kan även lämnas på Tveta Återvinningsanläggning eller Returen. Mer information om farligt avfall samt om återvinningscentralernas öppettider finns att hämta på Telge Återvinnings hemsida.

Exempel på farligt avfall är spillolja, lysrör, lösningsmedel, färgrester och batterier. Om du är osäker på om något är farligt avfall, kontakta miljökontoret eller Telge Återvinning. Det farliga avfallet går till destruktion eller återvinning.

Batterier

Sedan 1998 finns regler om att alla batterier ska samlas in och som konsument är man därmed skyldig att lämna in sina uttjänta batterier. Batterierna kan lämnas i de röda holkarna i kommunen, till butiker som tar emot batterier, till Miljöbilen, till Tveta Återvinningsanläggning eller till Returen. Syftet med insamlingen är att förhindra giftiga utsläpp av tungmetaller.

Många batterier finns inbyggda i produkter och syns inte för blotta ögat. Varor med inbyggda batterier ska lämnas till inköpsstället, till Tveta Återvinningsanläggning eller till Returen. Samma inlämningsplatser gäller för större batterier över 3 kg, som till exempel bilbatterier. På www.batteriatervinningen.se kan man läsa mer samt få information om närmaste batteriholk.

Elavfall

Elektriska och elektroniska produkter omfattas av producentansvar. Producentansvar innebär att exempelvis tvättmaskiner, mikrovågsugnar, strykjärn, datorer, telefoner, TV-apparater, leksaker och annan elektronik (alla apparater med sladd eller som drivs med batteri) ska sorteras ut från de vanliga hushållssoporna. Hit räknas även glödlampor, lysrör och andra elektriska lyskällor och armaturer. Den som säljer dessa produkter är dessutom skyldig att kostnadsfritt ta emot samma mängd av motsvarande uttjänt produkt.

Du kan även lämna ditt elavfall på Tveta Återvinningsanläggning eller Returen, se öppettider på Telge Återvinnings hemsida. Insamling och återvinning av elavfall organiseras av El-Kretsen AB tillsammans med kommunerna.

Förpackningar

Alla hushåll ska sortera ut sina förpackningar och tidningar ur hushållssoporna. Förpackningar ska sorteras ut i metall, papper, hårdplast och färgat respektive ofärgat glas. I Södertälje finns ett femtiotal återvinningsstationer utplacerade i bostadsområden, vid parkeringsplatser och stormarknader. På Telge Återvinnings hemsida kan man hitta närmaste återvinningsstation. Observera att återvinningsstationerna endast är till för förpackningar och tidningar. Andra föremål av metall, plast och glas till exempel kastruller, möbler, porslin eller glas som inte är en förpackning räknas som grovavfall (se mer om detta nedan).

Förpackningar är ett avfall som omfattas av producentansvar, vilket innebär att alla företag som tillverkar, fyller, säljer eller importerar förpackade varor ansvarar för att det finns ett system dit kunderna kan lämna förpackningarna för återvinning. För att samordna producentansvaret har förpackningsproducenterna gått samman i olika materialbolag och i Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Klicka på länken till höger för att lära dig sortera rätt.

Pantburkar och flaskor 

Genom att panta dina burkar bidrar du till en bättre miljö. AB Svenska Returpack och AB Svenska Returpack-PET ansvarar i Sverige för pantsystemen av metallburkar och återvinningsbara plastflaskor. Mer information om retursystem för plastflaskor och metallburkar finns på hemsidan för Jordbruksverkets samt Returpack, följ länkarna till höger.

Grovavfall

Möbler och andra prylar som du vill göra dig av med, men som fortfarande är användbara, kan du lämna på Kretsloppet Skogsgatan 5–7 (baksidan av gamla LT ), tel: 08-550 260 11. Öppettiderna är måndag–torsdag kl 8.00–16.00 och fredag kl 8.00–15.00.

Sorterat grovavfall från hushållen som till exempel trädgårdsavfall, byggavfall och möbler kan lämnas gratis på Tveta Återvinningsanläggning eller Returen. Där kan man också lämna kyl och frys för återvinning och destruktion av freon. För öppettider och vägbeskrivning till dessa återvinningscentraler, se Telge Återvinnings hemsida.

Telge Återvinning tar emot asbest från privatpersoner på Tveta Återvinningsanläggning och på Returen i Moraberg för mellanlagring och därefter transport för vidare omhändertagande. Av arbetsmiljöskäl tas enbart inplastad asbest emot. Plast att packa i kan hämtas på Tveta Återvinningsanläggning. Kontakta personalen på återvinningsanläggningen innan du lastar av.

Kompostering och dispens från sophämtning

Kompostering av trädgårdsavfall på den egna fastigheten är alltid tillåten om det kan ske utan att det leder till problem och besvär för omgivningen.
 
Vid kompostering av matavfall ska en anmälan göras till miljönämnden. Komposteringen ska ske i en värmeisolerad, sluten behållare (så kallad varmkompost) så att nedbrytningen även fungerar under vintertid. Kompostbehållaren ska placeras och skötas så att omgivningen inte störs av lukt eller skadedjur. Om man komposterar sitt matavfall och källsorterar det övriga hushållsavfallet kan man välja ett längre sophämtningsintervall. I stället för den ordinarie sophämtningen varannan vecka kan man då välja hämtning var fjärde eller var åttonde vecka. Från och med den 1 januari 2013 debiterar miljökontoret 927 kronor för handläggning av en anmälan om förlängt hämtningsintervall som avser åtta veckor. Handläggning av anmälan om hämtning var fjärde vecka kostar hälften, det vill säga 464 kronor. Anmälningsblanketten hittar du till höger.

För kompostering av avfall från torrtoaletter eller biologiska toaletter krävs ett tillstånd från miljönämnden. Komposteringen ska ske i en tät latrinkompost som består av två behållare om vardera minst 500 liter för fritidshus och 1 000 liter för permanentbostad. Behållarna ska vara ventilerade och försedda med täta lock samt flugskydd. Kompostbehållaren ska placeras och skötas så att omgivningen inte störs av lukt eller skadedjur. Tillståndet kostar 2 780 kronor. Ansökningsblanketten hittar du genom att klicka på länken till vänster.

Om man vill ha befrielse från sophämtning på grund av att man inte vistas på fastigheten ska en anmälan göras till Telge Återvinning. Blankett finns på Telge Återvinnings hemsida. Ansökan ska göras årligen.

Latrinhämtning

Latrin från utedass samlas upp i speciella kärl och hämtas av Telge Återvinning enligt en fastställd turlista. Mer information om latrinhämtning finns på Telge Återvinnings hemsida. 

För att få befrielse från befintligt abonnemang på latrinhämtning kan man kompostera latrin på sin egen tomt eller skaffa avloppsanläggning. Latrinkompostering och biologisk toalett, "mulltoa", kräver tillstånd från miljönämnden. Detsamma gäller för avlopp. Läs mera under rubriken ”kompostering och dispens från sophämtning”.

Eldning och annan hantering av avfall

För att göra sig av med avfall genom eldning krävs en särskild prövning genom anmälan till miljönämnden. Exempel på avfall som kan vara aktuellt är skogsrens, visst rivningsavfall eller torrt trädgårdsavfall. Inom tätort är det olämpligt med sådan eldning på grund av risker för miljö och hälsa. Miljönämnden tillåter därför sådan eldning endast i undantagsfall. Läs mer genom att följa länken "Eldning utomhus" till höger.

Observera att all hantering av avfall genom dumpning är otillåten och straffbelagd!

Sidan senast uppdaterad: den 11 april 2014
Kontakter för denna sida
Mikaela Nord
Miljöinspektör

Adress
Campusgatan 26
Miljökontoret 151 89 Södertalje

Telefon
08-523 019 25

E-post

Kontakta Södertälje kommun
Tjänster
Hitta rätt
Sök på sodertalje.se

Telefon
08-523 010 00 (vxl)

Fax
08-523 046 05

Besöksadress
Campusgatan 26

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Org-nr 212 000-0159

E-post
sodertalje.kommun@sodertalje.se

Pressrum

Sök på sodertalje.se:© 2008-2014 Södertälje kommun Om Webbplatsen

För dig som arbetar inom Södertälje kommun Personalingång