2016

Mälarprojektet – Södertälje sluss och kanal förnyas

2016-12-09

Den 22 november 2016 startade Mälarprojektet – slussen och kanalen ska förnyas. Säkerheten och tillgängligheten i farlederna genom Södertälje och Mälaren ska förbättras. För Södertälje innebär det att staden närmar sig vattnet. Färdigt i slutet av 2019.

Vår kanal

Den första kanalen i Södertälje stod klar 1819. Drygt 100 år senare, 1924, invigdes dagens kanal. Och efter ytterligare nästan 100 år sker nu nästa utvecklingssteg. Sjöfartsverket ansvarar för ombyggnationen. Frågor om Mälarprojektet kan ställas till: malarprojektet@sjofartsverket.se.  Läs mer på Mälarprojektets webbsida.

Staden närmar sig vattnet

  • Det anläggs nya gång- och cykelvägar längs kanalens sidor, från E4-bron till Bergviksgatan
  • Det blir en ny gångbro utmed den norra slussporten
  • Utmed kanalens västra sida byggs en ny bro norr om slussen, över Blindtarmen, för att få en obruten gångväg fram till Mälarbron
  • Det byggs en gångväg på Kanalholmen som blir tillgänglig via två nya broar
  • Vi får en bredare vattenspegel vid själva slussen. I övrigt blir den oförändrad då breddningen sker under vattenytan.

Kommande besöksplattform vid Slussbron

Mälarprojektet innebär bullrande arbeten

Ombyggnationen sker för att kunna ta emot längre och bredare fartyg innebär bullrande arbeten. Slänterna i kanalen behöver förstärkas via s.k. sponting – jordmassorna ska hållas på plats. Och breddningen av kanalen sker genom muddring.

För att minska störningarna finns vissa begränsningar som Sjöfartsverket kommer att ta hänsyn till.

  • De mest bullrande arbetena, såsom spontning, får ske helgfria vardagar mellan kl. 07.00 och 19.00.
  • Från midsommar till och med augusti månad undviks de mest bullrande momenten i centrala Södertälje.
  • Muddring kommer att ske under höstperioder och arbetet får då pågå mellan kl. 07.00 och 22.00.

För mer information för dig som är boende hänvisar kommunen till Sjöfartsverket.

Mer information finner du på Mälarprojektets webbsida.

Visionsbild, natten, upplyst promenad

Mälarprojektet och ny park

Mälarprojeket innebär att kommunen tar över Sjöfartsverkets mark på Slussholmen och Lotsudden.

När Sjöfartsverket är klar med ombyggnaden av Södertälje kanal och sluss kan kommunen börja anlägga en ny park. I flera omgångar har kommunen hållit en medborgardialog för att tillsammans med Södertäljeborna forma parken.

Fler än 600 förslag har inkommit. En del ville lyssna på musik, andra gå på tivoli. Det inkom idéer om utegym, statypark, café, en strand, lekplats, tankar om att småbåtar ska kunna komma in i inre Maren och mycket mer.

Resultatet från dialogen har bearbetats och skapat en visionsbild. Under kommande år kommer kommunen att arbeta med detaljplanering och projektering för att en byggnation ska kunna komma igång så snart Sjöfartsverket är klara med sina arbeten på platsen. 

Nu och då

Spadtagsceremoni med tal av Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande Södertälje, Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket och Ann-Catrine Zetterdahl, generaldirektör Sjöfartsverket.

Start för ombyggnation, 22 november 2016, gruppbild på talare.

Den 22 novmember 2016 togs första spadtaget för ombyggnationen. 

 

Invigning av slussen 1924. Från Peter Tabermans samling.

Bild från invigningen 1924, från Peter Tabermans samling. 

Ett uppdrag från Regeringen

Mälarprojektet ett uppdrag som Sjöfartsverket fått från regeringen.

Behovet av transporter växer i befolkningstäta Mälardalen. Syftet med Mälarprojektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal och Mälaren.

Genom att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren kan järnvägen och vägnätet avlastas. Miljödom för Mälarprojektet erhölls juni 2015.

Kanalen med större fartyg