Aktuellt

De första strukturplanerna är klara

2018-10-05

Efter dialog med medborgare och analyser av områdena är Mariekälla-Saltskog och Bårsta-Blombacka samt Järna först ut med färdiga strukturplaner.

Strukturplanerna för våra olika områden i tätorten kommer att vara ett vägledande underlag för fortsatt planering inom stadsdelarna.

Under arbetets gång har vi haft medborgardialoger som har hjälpt oss att förstå hur de använder sin stadsdel och vad de ser för framtida behov i sin vardag. Dialogerna tillsammans med kommunenes analys av stadsdelarna har resulterat i dessa strukturplaner.

De här tre är de första strukturplanerna som tagits fram -  fler stadsdelar står på tur för ett liknade arbete.

Mer om strukturplanearbetet och de färdiga strukturplanerna.