Aktuellt

Kommunens nya odlingsplattform lanserad

2020-12-04

Nu lanserar vi kommunens nya odlingssidor – Odla, en webbplattform för dig som är intresserad av odling i alla former i Södertälje. Här hittar du allt från info om höns och bin i trädgården, till jordbruksfrågor.

2018 antog Kommunfullmäktige Södertälje kommuns nya odlingsstrategi, som sträcker sig fram till 2030. 

Där finns det ett tydligt åtgärdsbehov om att skapa en kommunikationsplattform där information om odling, bete, djurhållning och kommunens jordbruksmark finns samlad. Det har nu resulterat i webbplattformen Odla.

- Att ta fram en kommunikationsplattform för odlingsfrågorna har funnits med som idé under en längre tid. Det togs fram som förslag redan i projektet AGRI-URBANs handlingsplan 2016-2018 (s.42) och har sedan dess blivit en del i Odlingsstrategins handlingsplan (s.19). Vi vet dessutom att väldigt många efterfrågar mer information kring de här frågorna, och att informationen som finns på kommunens webb idag är utspridd och kortfattad, säger Jordan Valentin Lane, hållbarhetsutvecklare på Samhällsbyggnadskontoret.

Vill inspirera till mer odling

En ytterligare tanke med odlingsplattformen är att förmedla de insatser som redan har gjorts och som fortlöpande sker inom kommunen. Sidorna vänder sig till en bred målgrupp; odlare eller de som vill odla, kommuninvånare, företagare, kommunala verksamheter och även press och media, andra kommuner och besökare till Södertälje.

- Vi hoppas att sidorna ska förenkla för målgrupperna att hitta rätt information om vad som gäller i odlingsrelaterade frågor och förbättra kommunikationen mellan målgrupperna och kommunen. Men också att det kan inspirera till mer odling, säger Åsa Waldenström, projektledare på Parkenheten på Samhällsbyggnadskontoret.

Odlingsplattformen är en del i implementeringen av odlingsstrategin, som i sin tur är kopplad till kommunfullmäktiges mål för en hållbar utveckling av kommunen och delmålet Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje. Kopplat till detta arbete så är arbetet med kommunens nya grönstrategi i sitt slutskede och just nu är Livsmedelsförsörjningsstrategin ute på remiss.

Här kommer du till Odlingsplattformen