Aktuellt

Lotsuddens verkstadsbyggnad från 1920-talet flyttas

2019-05-21

Sjöfartsverket kommer att ta ner, och senare återuppföra, en av verkstadsbyggnaderna på Lotsudden på Slussholmens södra del.

Sjöfartsverket är i fullt arbete med att bygga om Slussen som ska förlängas och breddas. I och med att slussportarna och slussbron kommer att flyttas längre söderut samt att Slussgatan ska dras om kommer en av verkstadsbyggnaderna från 1920-talet att behöva flyttas på.

Sjöfartsverket har sökt, och nu fått, lov att ta ner byggnaden som står illa till i sitt nuvarande läge. Verkstadsbyggnaden består av en större del som är uppförd på 1920-talet och en nyare påbyggnad från 1980-talet. Det är den äldre delen som kommer att återuppbyggas nästan på sin gamla plats - så att den samlade och unika kulturmiljön bevaras.

Verkstadsbyggnaderna på Lotsudden ingår i en sammanhängande industrimiljö av särskilt högt kulturhistoriskt värde.

- Det är ovanligt med den här typen av samlade slussmiljöer från 1920-talet och dessutom så välbevarade som den i Södertälje med alla sina beståndsdelar från kanalkontor, manövertorn, slussnedgångsbyggnader samt verkstadsbyggnader. Varje enskild byggnad från 1920-talets slussmiljö har ett högt kulturhistoriskt värde, säger Emma Tibblin, stadsantikvarie vid Södertälje kommun.

Byggnaden kommer att tas ner nu under sommaren och delarna kommer att lagras för att kunna återuppföras senare. Lovet ger Sjöfartverket tre år på sig att resa byggnaden igen.