Aktuellt

Nästa skede för detaljplaneförslaget för Tellus 5

2022-01-17

Detaljplanen för Tellus 5 och del av Tälje 1:1, som föreslår bland annat hotell vid Maren, går nu in i ett nytt skede. Granskning har hållits, och i februari ska planen upp i kommunfullmäktige för beslut om antagande.

Detaljplanen för bland annat Tellus 5 har varit ute på samråd och nu senast granskning, där allmänheten och andra berörda har kunnat ge sina synpunkter på förslaget. Nu finns synpunkterna som kom in under granskningen sammanfattade och kommenterade i ett granskningsutlåtande.

Planbeskrivningen och plankartan har justerats efter inkomna synpunkter under granskningen. De huvudsakliga frågorna som hanterats mellan granskning och antagande är frågor om kulturmiljö, dagvatten, markmiljöundersökning, stabilitetsförhållanden och översvämningsrisk.

Det som lagts in i plankartan efter granskning är nya bestämmelser som berör dagvattenhantering, skydd och utformning av allmän plats samt en ny bestämmelse inom kvartersmark om markreservat för allmännyttig gångtrafik.

Den 7 februari ska detaljplanen upp i kommunfullmäktige för antagande.

Läs mer

Meddelande om granskningsutlåtande inför antagande, granskningsutlåtandet samt samrådsredogörelsen finns tillsammans med ytterligare information på detaljplanens hemsida.

Läs mer om granskningsförslaget här

Kopior av handlingarna kan även beställas via: 

sbk.plan@sodertalje.se

Stadsbyggnadsnämnden

Södertälje kommun, 151 89 Södertälje

Tel: 08-523 010 00