Aktuellt

Ny arkitekturstrategi ska vara vägledande i arbetet med att bygga stad

2019-10-10

En arkitekturstrategi för Södertälje kommun håller på att tas fram. Strategin ska vara vägledande i arbetet med att bygga stad men också sprida kunskap om vad god arkitektur är.

Arkitekturstrategin syftar till att höja kunskapen kring arkitektur och gestaltning och hur en medveten formgivning påverkar den långsiktiga hållbarheten, ekonomiskt, socialt och ekologiskt. I arbetet med arkitekturstrategin utgår vi från agenda 2030, de 17 globala mål för hållbar utveckling som världens länder antagit.

Vad är egentligen arkitektur?

- Många tror nog att arkitektur bara handlar om byggnaders utseende, men det är mycket mer än så, säger Sofi Cyréus, samhällsbyggnadsstrateg på Samhällsbyggnadskontoret.

- Allt som går att uttrycka i en miljö är arkitektur, det kan till exempel handla om utformningen av en offentlig plats. Var den är belägen och hur den ansluter till aktiviteter runt omkring påverkar hur den ska utformas. Utformningen i sin tur påverkar sedan hur människor uppfattar och använder platsen.

Politisk vilja

Den politiska viljan att ta fram en arkitekturstrategi är stark.

- Jag är glad över att vi nu är igång med att faktiskt få fram en arkitekturstrategi, säger Håkan Buller (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

- Idag har vi många aktörer som vill vara med och bygga och utveckla Södertälje. Då är det viktigt att vi också ger tydliga signaler kring det vi gör, så att det som byggs uppfattas som attraktivt, både vad gäller innehåll och utseende, men också hur våra livsmiljöer ska utvecklas, bli mer attraktiva och trygga. Med strategin får kommunen själv en tydlig vägledning både för egen del, men det är också en viktig hjälp för företag, fastighetsägare och alla andra som är och vill vara aktiva i Södertälje.

Mål med strategin

Arkitekturstrategin ska vara ett styrande dokument for kommunkoncernen. Den ska precisera översiktsplanens mål samt ge en framtida vision gällande utformning av framtida livsmiljöer. Det finns flera syften med att ta fram en arkitekturstrategi. Förutom att den ska öka kunskapen kring gestaltning, trivsel, trygghet och attraktivitet ska den också göra arbetet mer effektivt. Strategin kommer också att innehålla förslag till fortsatt arbete med mer handfasta råd och riktlinjer.

Arbetet med arkitekturstrategin kommer att fortgå under hösten och i början på 2020 planeras den att gå ut på remiss. Därefter ska den antas i både Kommunstyrelsen och i Kommunfullmäktige.