Aktuellt

Så förbättrar vi för pollinatörerna

2020-05-20

Vad gör Södertälje kommun för att underlätta för våra pollinatörer? I pollineringsplanen som Södertälje kommun antagit är ett av målen att kommunen ska, där det är möjligt, börja arbeta på sätt som gynnar våra pollinatörer. Här är några områden där kommunen börjat ställa om.

Lökprojektet

Blommor under hela säsongen är en viktig åtgärd för att våra pollinerare ska finna tillräckligt med föda. Att plantera växter som blommar från tidig vår till sen höst är därför ett sätt att hjälpa pollinerare. Vi i kommunen började hösten 2019 med ett projekt som vi kallar lökprojektet. Namnet till trots handlar det inte om lökar som vi människor ska äta utan om blomsterlökar som erbjuder pollen och nektar till våra pollinatörer tidigt på våren när de vaknar och tar sig ut på matjakt efter vinterns vila.

Runt om i kommunen har ni kunnat njuta av stråk med blommande lökar under våren, vi hoppas att det uppskattas såväl av er medborgare som av våra pollinerare.

Till hösten hoppas vi kunna fortsätta lökprojektet så att fler delar av Södertälje får en vårblomning. Sätt några lökar i höst ni också, det är alltid en trevlig överraskning när årets första blomma tittar upp efter en kall vinter. 

Ändrad skötsel

Ett enkelt sätt att hjälpa våra pollinerare är att ändra vår skötsel från den lite mer välputsade med kortklippt gräs till en mer naturlik och varierande miljö där blommor kan växa och ge mat åt pollinerare. Det handlar om att öka den biologiska mångfalden och på så vis erbjuda mer mat åt våra pollinatörer. På platser i närheten till skog och naturmark kan det också vara att inte föra bort ris, grenar och fallna träd utan låta detta blir bostäder åt våra pollinerare.

I kunskapsunderlaget ekologigruppen tagit fram för pollineringsplanen kan vi läsa om vikten att bevara de områden som innehåller så kallade naturliga habitat, där pollinerare lever och söker föda, genom att anpassa vår skötsel.
För kommunens arbete innebär detta bland annat att vi fortsätter att se över områden där vi idag har klippt gräsmatta och låter växtligheten gå upp i blom för att sedan slå den som en äng i slutet av sommaren istället.

För en del kan intrycket av högt gräs och rishögar eller död ved vara skräpigt men går en lite närmre och studerar blommor och insekter kan det vara överraskande vilken naturupplevelse som kan erbjudas i stadens miljö.
Detta är även ett tips för alla med egna trädgårdar - städa mindre och njut av blommor, fjärilar och bin. Vildbina är snälla till sin natur och inte något att vara rädd för.

Blomsterängar

Runt om i kommunen dyker det upp fler och fler plättar med blommor i sprakande färger, allt ifrån i rondeller till längs med gångstråk och utmed åkermark. För att öka mängden mat åt våra pollinerare i staden så har vi och fortsätter vi att anlägga blomsterängar dit insekter söker sig för att finna nektar och pollen.

Förra sommaren kunde en lång blomstrande remsa längs med åkern vid Lina naturreservat betraktas och vi hoppas att den ska blomma lika fint den här säsongen. Har ni inte redan besökt platsen så passa på i år, ge er ut på en liten pollineringsjakt och inspektera hur fjärilar, bin, humlor och andra surrar fram bland blommorna.

Hit går både buss och cykelväg, och tar ni bilen dit kan du parkera på en av de närliggande parkeringsplatserna.

Tambin kontra vildbin

Även om våra tama bin är flitiga pollinerare så är det viktigt att tänka på att det finns mat till alla. Detta innebär att om du önskar att bli biodlare så bör valet av antal samhällen/bikupor anpassas till platsens förutsättningar och tillgång på blommor med pollen och nektar så att tambina inte tenderar att ta överhand kontra vildbina.

Det finns nämligen vissa risker med att förlita sig på bara en art när det gäller pollinering och flera studier visar också på att fruktsättningen blir bättre när flera arter besöker blomman.

Läs gärna mer om detta i ekologigruppens kunskapsunderlag till pollineringsplanen.

Bikupa

Kommunen har en alldeles egen bikupa bakom stadshuset, varifrån våra många tusen bisysslare producerar honung till vår stadshusrestaurang. Här kan du läsa mer.