Aktuellt

Saltskog utvidgas - 700 bostäder planeras

2018-06-15

Saltskog ska utvecklas med fler attraktiva bostäder, gemenskapsytor och närhet till grönområden och kollektivtrafik. Nu har tre exploatörer ingått i markanvisningsavtal med kommunen inför planläggning av första etappen bostäder.

Under 2016 gick kommunen ut med en markanvisning till Norra Saltskog (tidigare kallad Daldockan) och kringområdet. Nu har tre exploatörer tecknat markanvisningsavtal med kommunen, vilket innebär att det beslutats vilka platser exploatörerna ska utreda för bebyggelse under detaljplanearbete.

De tre exploatörerna är Lundbergs, Rikshem och Peab. De två förstnämnda har redan flerbostadshus och parkeringshus i området, medan Peab är en ny aktör i Saltskog. Den 15 juni fattade kommunstyrelsen beslut om att godkänna avtalen. Nu fördelas markanvisningarna inom den första etappen:  

  • Lundbergs ska utreda flerbostadshus och/eller radhus på marken mellan Genetaleden och Förmansvägen där det befintliga parkeringshuset ses över. De kommer även att bygga flerbostadshus och/eller radhus på marken intill det nuvarande parkeringshuset.
  • Peab kommer att utreda flerbostadshus i fem till åtta våningar längs med Saltskogsvägen.
  • Rikshem ska utreda flerbostadshus med mål att utveckla befintligt parkeringshus och marken intill.

Norra Saltskog är ett av de första områdena där kommunen tar in flera exploatörer i ett tidigt skede. En gemensam målbild har tagits fram tillsammans med exploatörerna med målet att det ska finnas en röd tråd i området.  

Förutom att nya bostäder byggs är tanken att hela området ska utvecklas till ett område där trivsel, gemenskap och närhet står i fokus. Bland annat ska fler naturliga mötesplatser och gemenskapsytor skapas, gång- och cykelstråk prioriteras och området ska främja lek och aktivitet.

- Det här nya arbetssättet, att ta in flera exploatörer i ett tidigt skede innan detaljplanering sker, ser vi flera fördelar med. Det gör att vi tillsammans kan bygga en grund för det framtida arbetet där vi alla strävar mot samma mål. Att vi är överens vid start om ambitionsnivån tror vi underlättar processen och slutresultatet längre fram, säger Homan Gohari, samhällsbyggnadsdirektör på Södertälje kommun.

Saltskog från ovan, som det ser ut idag. 

Peab är en av de tre byggherrarna:

– Det är mycket inspirerande att vara delaktig i en värdeskapande process i nära samverkan med Södertälje kommun, de andra byggaktörerna och i dialog med de boende i området. Nu hjälps vi åt att förstärka de kvaliteter som Saltskog redan har och samtidigt bidra till att nya värden skapas, säger Jenny Fäldt, affärsutvecklare Peab Bostad.

Målbilden syftar bland annat till att skapa en röd tråd i området, både innehålls- och utseendemässigt.

- Helhetssynen är viktig då utvecklingen av norra Saltskog har möjlighet att bättre koppla ihop området med stadens centrala delar, säger Marcus Vallin, affärsutvecklare på Lundbergs.

- Genom att blanda olika upplåtelseformer, bostadstyper och lägenhetsstorlekar i området samt skapa utrymme för mötesplatser, samhällsservice och kommersiella lokaler vill vi skapa en levande stadsdel tillgänglig för alla. Vi ser fram emot att vara med och utveckla norra Saltskog, som med sitt centrala läge i Södertälje kommer att bli en attraktiv stadsdel, säger Fredrik Edlund, Regionchef Mälardalen, Rikshem.

Vad händer nu?

Utbyggnaden av Norra Saltskog består av två etapper. Planläggning för första etappen inleds sommaren 2018. Planläggning för etapp två är tänkt att inledas vid årsskiftet 2019/2020. Totalt handlar det om cirka 700 nya bostäder.

Tidigast om tre år beräknas byggstart för de första bostäderna i området.

Läs mer

Läs mer här om området norra Saltskog