Aktuellt

Södertälje tar fram pollineringsplan

2019-10-10

Södertälje kommun har tagit fram en ny pollineringsplan som nu är ute på remiss. Den visar hur Södertälje kommun ska arbeta framåt för att förbättra livsmiljöerna för pollinatörer, som behövs för vår biologiska mångfald och matproduktion.

Pollinering är en viktig ekosystemtjänst och det är en ekonomisk vinst att växter och träd pollineras naturligt av insekter. Ungefär en tredjedel av maten vi äter är helt beroende av pollinerande insekter. Men pollinatörerna (främst bin, fjärilar och blomflugor) har minskat kraftigt de senaste åren.

Situationen för pollinerande insekter är idag oroande och forskarna är eniga om tre huvudorsaker till situationen. Det handlar dels om förlusten av livsmiljöer i jordbrukslandskapet, dels om användningen av växtskyddsmedel samt slutligen om rådande klimatförändringar. Södertälje kommun tar situationen på största allvar och vill genom denna pollineringsplan arbeta för att förbättra förutsättningarna för en långsiktig och hållbar pollinering i såväl den urbana miljön som i det omgivande landskapet. 

En viktig förutsättning för att pollinatörerna ska kunna leva i Södertälje kommun, nu och i framtiden, är att det finns ett sammanhängande nätverk av natur, så kallad grön infrastruktur. Ett övergripande arbete pågår med att ta fram en grönstrategi för hela kommunen där förutsättningar för pollinering är en av grundpelarna.

Om pollineringsplanen

Uppdraget att ta fram en pollineringsplan finns i Mål och budget 2018-2020. Det långsiktiga målet med pollineringsplanen är att bevara och stärka en sammanhängande grön infrastruktur med fungerande livsmiljöer för pollinerande insekter i kommunen och med särskilt fokus på urbana miljöer.

Syftet med pollineringsplanen är bland annat att visa på vad berörda verksamheter i kommunkoncernen kan göra för att arbeta mot det långsiktiga målet och hur samverkan kan ske med andra aktörer.

Pollineringsplanen har tagits fram av Samhällsbyggnadskontoret i samarbete med Miljökontoret och de fastighetsägande Telge-bolagen. Under hösten 2019 är planen ute på remiss till utvalda instanser.

Läs remissversionen av pollineringsplanen här

Läs mer om pollinering och vad du kan göra för att gynna pollinatörerna 

Läs mer om underlag till pollineringsplanen – livsmiljöer och nätverksanalyser 

Läs mer om bikupan utanför Stadshuset