Aktuellt

Vad ska vi prioritera i kommunens arbete om arkitektur?

2022-03-22

Södertälje kommuns första arkitekturstrategi börjar bli färdig. Nu vill vi veta vad du som medborgare tycker att vi ska prioritera i arbetet framåt. Var med och svara på en enkät om arkitektur och hållbart byggande.

Vi vill vi veta vad du tycker är viktigt att prioritera i arbetet med gestaltning och hållbart byggande i Södertälje kommun framöver. Därför ber vi dig svara på denna enkät. Enkätsvaren är anonyma och enkäten är öppen till 1 maj.

Klicka här för att komma till enkäten.

Om arkitekturstrategin

Arkitekturstrategin innehåller åtta målområden och tillhörande mål. De beskriver vad kommunen vill göra för att bibehålla, utveckla och skapa tilltalande och hållbara livsmiljöer i Södertälje kommun. Målområdena bygger på Södertäljes största utmaningar och knyter an till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 samt till de nationella miljö- och folkhälsomålen.

- Arkitekturstrategin är ett första steg mot hur vi vill arbeta framåt, att ge goda förutsättningar för att bevara och skapa goda livsmiljöer för människor ur ett holistiskt perspektiv, säger Sofi Cyréus, samhällsbyggnadsstrateg och projektledare för arkitekturstrategin.

Framöver kommer handlingsplaner tillhörande arkitekturstrategin att tas fram. Där kommer mer konkreta aktiviteter, uppdrag och arbeten att tas upp. I handlingsplaner beskrivs vad som krävs för att implementera arkitekturstrategin i kommunkoncernens arbete och hur den ska följas upp.

När strategin är antagen fortsätter vi arbeta med att ta fram fler riktlinjer för byggande inom kommunen. Redan idag finns bland andra riktlinjer för hållbart byggande i markanvisningar och riktlinjer för bostadsbyggande på landsbygden.

I december gick Arkitekturstrategin ut på remiss till nämnderna, här kan du läsa den versionen.

Senare i vår ska Arkitekturstrategin vara klar för antagande i Kommunfullmäktige.

Läs mer om Arkitekturstrategin här.

 

Liten ordförklaring:

Arkitektur - Allt som byggts eller skapats av människor, broar, vägar, torg, murar, parker, trädgårdar hus, och de processer, t.ex. bygglovsprövning eller projektering, som leder fram till byggnation.

”Arkitektur form och design omfattar alla av människan skapade miljöer – offentliga rum, byggnader, landskap, anläggningar, interiörer, produkter och processer”. Definition ur Regeringens Kommittédirektiv 2014:69 för Gestaltad livsmiljö.

Gestaltning - Att ge form åt en tanke eller idé, när det gäller byggnadsverk ofta hur formgivningen av funktionen är, det som leder fram till hur något ser ut, vilket material, vilken storlek, form, yta och färg (kulör) det har och hur det passar in i sin omgivning.

Hållbart byggande - Den form av byggande som går i linje med Agenda 2030 och har ett holistiskt synsätt. Byggnationen ska vara långsiktigt hållbar ur tekniska, ekonomiska, miljömässiga och sociala hänsyn.

I kommunens mål och budget uttrycks det som: ”Planering och byggande ska vara resurseffektivt, miljövänligt och utformas så att det bidrar till en positiv stadsbild och livet i samhället. Ett hållbart byggande innefattar ekosystemtjänster. Det pågående arbetet med en arkitekturstrategi är en viktig del i den framtida utvecklingen av våra livsmiljöer” (sid 29)