Kostnader och avgifter

Kostnaden för handläggning av bygglov bestäms av en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften beror på vilken typ av åtgärd som ansökan gäller, och byggnadens storlek, planläge och komplexitet.

Den gällande bygglovstaxan hittar du via Taxor och avgifter. Här kan du läsa vilken avgift som gäller för den anmälan eller för det bygglov som du behöver söka.

I samband med att du projekterar för ditt lov eller din anmälan behöver du också kartunderlag, vilket medför ytterligare kostnader.

Ibland tas även en planavgift ut inom ett detaljplanerat område i samband med bygglov. Du hittar mer information om detta i plantaxa och planavgifter