Altan

Om du ska bygga en altan är den oftast bygglovsbefriad. Vad som gäller beror på vilken altan du planerar att bygga.

Bygglov kan behövas

När behöver jag inte söka bygglov?

Du behöver inte söka bygglov om följande kriterier är uppfyllda:

  • om det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • om altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som inte påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt
  • om altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
  • om altanen ska vara en uteplats på marken
  • om altanen får inte kommer att vara högre än 1,8 meter
  • om altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
  • om altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
  • om altanen inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som har ett kulturhistoriskt värde

När behöver jag söka bygglov?

  • Om altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller inom en fastighet som ingår i kulturhistoriskt värdefull miljö eller om de påverkar en byggnads yttre utseende avsevärt behöver du ansöka om bygglov.

Vi råder dig därför att alltid fråga först även om du läst att det du vill göra ska vara tillåtet, genom att mejla oss på bygglov@sodertalje.se.

Inom Södertäljes stadskärna har byggnader med kulturhistoriskt värde markerats med röd, grön, gul och grå färg på denna karta.

Mer information om vilka byggnader eller områden som ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö i Södertälje kommun hittar du i inventeringen av kulturmiljöer.

Tänk också på att:

  • Även om altanen inte kräver bygglov ska den uppfylla vissa krav, bland annat krav på hållfasthet och bärförmåga.

Handläggningstid

Handläggningstiden är 4 veckor för anmälan och 10 veckor för bygglovansökan, från och med att ansökan är komplett.

Vad kostar det?

Anmälan och ansökan

Gör anmälan via kommunens e-tjänst. Ta reda på vilka ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behöver skickas med innan du börjar. Du ska bland annat bifoga ett förslag till kontrollplan. 

Det finns checklistor, exempelritningar och exempel på kontrollplan för att underlätta din ansökan eller anmälan.

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter.