När du installerar ny eller ändrar en befintlig eldstad eller rökkanal ska du göra en anmälan till bygglovenheten. Innan du får påbörja installationen av eldstaden behöver du ett startbesked.

Anmälan behövs alltid, bygglov kan behövas

När behöver du göra en anmälan?

Du som har ett en- och tvåbostadshus får genomföra vissa åtgärder, i detta fall attefallshus, utan bygglov i bostadshusets omedelbara närhet. Men du måste göra en anmälan och du måste invänta startbesked innan du får börja med byggarbetet.

Exempel på dessa kan vara komplementbyggnad eller komplementbostadshus, garage förråd, gäststuga eller liknande.

  • Byggnaderna får ha en total byggnadsarea om 30 kvadratmeter (inmätning av arean görs på fasad) och med en högsta tillåtna höjd (taknockshöjd) på 4,0 meter som räknas från markens medelnivå intill byggnaden.

  • Det måste vara minst 4,5 meter avstånd till tomtgräns. Tänker du bygga Attefallshuset närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot granne ska du ha grannens medgivande. Grannen ska skriftligen godkänna ditt Attefallshus och att det får placeras närmare än 4,5 meter från dennes tomtgräns. Grannens medgivande ska skickas in tillsammans med din anmälan.
    Använd blanketten grannemedgivande.

Boverket
Hos Boverket finns ytterligare information kring attefallsåtgärder.
Läs mer om attefallsåtgärder hos Boverket 

När behöver jag bygglov?

  • Om ny rökkanal eller skorsten till eldstad påverkar byggandens yttre utseende. 

Tänk också på att:

När installationen är klar:

  • Lämna in de handlingar/intyg som beslutet anger, bland annat ett intyg på att en sakkunnighetskontroll är utförd gällande brandskyddet av eldstaden/rökkanalen, inklusive tillträdesanordningar på tak.
  • Först när dina begärda handlingar/intyg kommit in till byggnadsnämnden utfärdar vi ett slutbesked.
  • När du fått ditt slutbesked kan du börja använda din eldstad/rökkanal.

E-tjänst för att lämna in handlingar och intyg

Handläggningstid:

Handläggningstiden är 4 veckor för anmälan och 10 veckor för bygglovansökan, från och med att ansökan är komplett. Du behöver invänta startbesked innan arbetet får påbörjas.

Vad kostar det?

Anmälan och inlämning av intyg

E-tjänst för anmälan av installation av eldstad och rökkanal

E-tjänst för att lämna in handlingar och intyg

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter.