Nybyggnad en- och tvåbostadshus

När du vill bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus behöver du alltid bygglov.

Bygglov behövs alltid

Viktigt innan du ansöker:

Handläggningstid:

Handläggningstiden är 10 veckor från och med att ansökan är komplett.

Vad kostar det?

Förberedelser

Behövs bygglov eller anmälan?

Ta reda på om du behöver ansöka om bygglov eller göra en anmälan för det du tänkte bygga.

Vad får du bygga?

Du behöver ta reda på vilken byggrätt du har – och om dina byggplaner stämmer överens med kommunens detaljplan.

Detaljplanen beskriver:

  • Vad som får byggas på ett område.
  • Hur stora byggnaderna får vara (höjd och utbredning).
  • Ibland också hur byggnaderna ska se ut.

Finns det ingen detaljplan tar du reda på om din fastighet ligger inom eller utom sammanhållen bebyggelse. Om fastigheten är obebyggd kan du begära ett förhandsbesked och få reda på om det alls är möjligt att få bygga det du vill.

Ligger din fastighet utanför detaljplanerat område är det översiktsplanen som är vägledande. Dessutom gäller alltid plan- och bygglagen, Boverkets byggregler och plan- och byggförordningen.

Ibland behöver du även ta hänsyn till strandskydds- och kulturmiljöområde