Attefallstillbyggnad

Du som vill bygga till ditt en - eller tvåbostadshus får genomföra vissa Attefalls åtgärder, i detta fall en Attefallstillbyggnad. Men du behöver göra en anmälan först, och du måste invänta startbesked innan du får påbörja byggarbetet.

                             Anmälan behövs alltid, bygglov kan behövas

Du behöver göra en anmälan när du vill:

Göra en tillbyggnad som har en bruttoarea om högst 15,0 kvadratmeter och som inte får delas upp på flera byggnader. Tillbyggnaden måste göras lägre än bostadshusets nockhöjd (takkonstruktionens högsta del). Observera också att inmätning görs på fasad. 

Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Är avståndet närmare ska grannens medgivande skickas in tillsammans med din anmälan. Använd blanketten grannemedgivande som du hittar på följande länk:https://service.sodertalje.se/oversikt/overview/105

Läs mer om Attefallstillbyggnader på boverkets hemsida:

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/tillbyggnad-max-15-m2/

När behöver jag bygglov?

Om tillbyggnaden ska uppföras närmare än 4,5 meter från allmän mark eller gatumark.

Om din fastighet ligger inom särskilt värdefulla kulturmiljöer måste du söka bygglov även för projekt där Attefalls reglerna annars skulle gälla.

Inom Södertäljes stadskärna har byggnader med kulturhistoriskt värde markerats med röd, grön, gul och grå färg på denna karta. Mer information om vilka byggnader eller områden som ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö i Södertälje kommun hittar du i inventeringen av kulturmiljöer.

Vi råder dig därför att alltid fråga först även om du läst att det du vill göra ska vara tillåtet, genom att mejla oss på bygglov@sodertalje.se.

Tänk också på att:

Det krävs normalt ingen kontrollansvarig för de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus som kräver anmälan. Byggnadsnämnden kan dock besluta att kontrollansvarig krävs. En kontrollansvarig kan krävas om åtgärden är komplicerad och byggnadsnämnden bedömer att byggherren inte kan uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig.

Handläggningstid:

Handläggningstiden är 4 veckor för anmälan och 10 veckor för bygglovsansökan från och med att anmnälan eller ansökan bedöms vara fullständig.

Vad kostar det?

Under tabell 3 i den gällande bygglovstaxan för Stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna hittar du avgifter för anmälanåtgärder för tillbyggnad.

Anmälan och ansökan

Gör anmälan via kommunens e-tjänst. Ta reda på vilka ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behöver skickas med innan du börjar. Du ska bland annat bifoga ett förslag till kontrollplan. 

Det finns checklistor, exempelritningar och exempel på kontrollplan för att underlätta din ansökan eller anmälan.

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00.