Ett förhandsbesked är ett formellt beslut från kommunen som svarar på frågan om en viss åtgärd eller projekt är lämplig på en viss plats utanför eller inom ett detaljplanerat område. Syftet med förhandsbeskedet är att du ska få ett bindande besked före din byggnadsprojektering och för att inte lägga ner kostnader för bygglov och ritningar mm. i förväg. Ett förhandsbesked tas alltid upp till nämnden för beslut.

Bygglov behövs alltid

Vad prövas vid ansökan om förhandsbesked?

Vid en ansökan om förhandsbesked gör bygglovsenheten en lokaliseringsprövning. Det innebär att vi undersöker om platsen är lämplig för bebyggelse och om det går att lösa avloppsfrågan. 

Kommunens översiktsplan är då vägledande för bedömningen och berörda grannar får också yttra sig om åtgärden.        https://www.sodertalje.se/globalassets/styrande-dokument/oversiktsplanen.pdf.

Ligger fastigheten inom vattenskyddsområde så remitteras ärendet till Miljökontoret. På Länsstyrelsens hemsida hittar du mer information om vattenskyddsområden. https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/natur-och-landsbygd/aktiviteter-och-ingrepp-i-naturen/vattenskyddsomraden.html 

Om fastigheten exempelvis ligger i ett område med fornlämningar behöver även remiss skickas till stadsantikvarie och länsstyrelsen. Ibland behöver vi även skicka remisser till lantmäteriet samt planenheten beroendes på området.

Handläggningstid

Handläggningstiden är 10 veckor för ansökan om förhandsbesked från och med att ansökan är komplett.

Vad kostar det?

Under tabell 11 i den gällande bygglovstaxan för Stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna hittar du kostnader för ansökan om förhansbesked.

Anmälan och ansökan

Gör ansökan via kommunens e-tjänst. Ta reda på vilka handlingar, beskrivningar och andra uppgifter som behöver skickas med innan du börjar. 

Det finns checklistor, exempelritningar och exempel på kontrollplan för att underlätta din ansökan eller anmälan.

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00.