Startbesked för bygglov och anmälanärenden

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Bygglov behövs alltid

Viktigt innan du ansöker om startbesked:

För att få ett startbesked ska byggherren kunna visa att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.

Större bygglovsärenden kräver ett tekniskt samråd. Då får du ditt startbesked först vid det tekniska samrådet, eller snarast efter det.

Det som ska lämnas in eller visas innan startbesked är följande:

  • Förslag till kontrollplan samt de tekniska handlingar som utöver ansökningshandlingarna krävs.
  • Kunna visa att det finns ett färdigställandeskydd och skyddsrumsbesked om så krävs.
  • I vissa fall behöver du lämna in en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem.

Om du påbörjar arbetet utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift. Avgiften kan vara ett stort belopp! Läs mer om byggsanktioner på Boverkets webbÖppna i nytt fönster - här kan du även räkna ut hur stor avgiften kan bli. I startbeskedet fastställer byggnadsnämnden kontrollplanen som du ska förhålla dig till under byggnationen enligt de krav som står i plan- och bygglagen

Vill du veta mer om startbesked kan du besöka Boverkets hemsida.

Handläggningstid:

En begäran om startbesked ska hanteras skyndsamt när alla begärda handlingar är inkomna hos byggnadsnämnden.

Vad kostar det?

Ett tekniskt samråd/startbesked ingår i lov och anmälningsavgiften. 

Kostnader för extra tekniskt samråd/startbesked hittar du under tabell 10 i den gällande bygglovstaxan för Stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna.

Begäran om startbesked

Gör en begäran om startbesked via kommunens e-tjänst. I ditt bygglov ser du vilka handlingar och andra uppgifter som behöver skickas till bygglovenheten inför startbeskedet. 

 

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00.