Bygglov behövs alltid

När behöver jag bygglov eller anmälan?

Det krävs bygglov i de flesta fall för att sätta upp, flytta, eller väsentligt ändra en skylt inom ett område som omfattas av detaljplan. Det krävs vanligtvis inte bygglov för skyltar utanför detaljplanelagt område men det kan krävas tillstånd från Länsstyrelsen eller Trafikverket.

När behöver jag inte bygglov?

  • En skylt vars area är högst 1 kvadratmeter förutsatt att det inte placeras på, eller i anslutning till, byggnad eller område som är kulturhistoriskt särskilt värdefullt.
  • En orienteringstavla vars area är högst 2,0 m2, förutsatt att det inte placeras på, eller i anslutning till, byggnad eller område som är kulturhistoriskt särskilt värdefullt.
  • En skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor, och inte innehåller försäljningskampanj eller liknande.
  • En skylt inomhus.
  • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning.
  • En nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.
  • Ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90). Det krävs dock alltid tillstånd från markägaren och/eller berörd väghållare.
  • Ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300)

Läs mer om Södertäljes riktlinjer för skyltar: https://www.sodertalje.se/globalassets/sbk/bo-och-bygga/bygglov/riktlinjer-for-skyltar.pdf

Inom Södertäljes stadskärna har byggnader med kulturhistoriskt värde markerats med röd, grön, gul och grå färg på karta. https://www.sodertalje.se/contentassets/801b52a57aed44f592a5d6bf3ff8bb96/7-karta.pdf

Mer information om vilka byggnader eller områden som ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö i Södertälje kommun hittar du i inventeringen av kulturmiljöer. https://www.sodertalje.se/kultur-och-fritid/kultur-konst-och-sevardheter/kulturmiljoer/

Vi råder dig därför att alltid fråga först även om du läst att det du vill göra ska vara tillåtet, genom att mejla oss på bygglov@sodertalje.se.

Handläggningstid

Handläggningstiden är 4 veckor för anmälan och 10 veckor för bygglovansökan, från och med att anmälan eller ansökan är komplett.

Vad kostar det?

Under tabell 9 i den gällande bygglovstaxan för Stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna hittar du kostnader för skyltar och ljusanordningar.

Anmälan och ansökan

Gör anmälan via kommunens e-tjänst. Ta reda på vilka ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behöver skickas med innan du börjar. Du ska bland annat bifoga ett förslag till kontrollplan. 

Det finns checklistor, exempelritningar och exempel på kontrollplan för att underlätta din ansökan eller anmälan.

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00.