Bygglov behövs alltid

Strandskydd är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar och vattendrag i hela Sverige. Många åtgärder inom område där strandskyddsbestämmelser gäller är förbjudna.

Strandskyddet värnar om allemansrätten och friluftslivet. Det är också till för att bevara land- och vattenområden som är biologiskt värdefulla.

Strandskydd gäller normalt på land och i vatten 100 meter från strandlinjen, på många platser har strandskyddet utökats till 300 meter.

Länsstyrelsen Stockholms karttjänster kan du hitta information om var områden med strandskydd finns.

Bildkälla: Ulrika Åkerlund/Boverket (2023) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.sv

När behöver jag strandskyddsdispens?

Om du ska utföra en byggnadsåtgärd inom område med strandskydd så behöver du ansöka om strandskyddsdispens. För att kunna bygga i ett strandskyddat område behöver du oftast också bygglov. Ansökan om strandskyddsdispens kan lämnas in i samband med ansökan om bygglov. Eftersom bygglovet gäller i fem år och åtgärderna måste påbörjas inom två år är det bäst att få besluten inom samma tidsram.

Det här gäller inom ett strandskyddat område

Inom områden med strandskydd finns ett generellt förbud mot alla typer av byggnader och anläggningar, även friggebodar och Attefallsåtgärder, bryggor och staket. Det innebär att du inte får:

  • Bygga nytt eller bygga till.
  • Ändra byggnader eller deras användning.
  • Utöka hemfridszonen genom att anlägga gräsmattor, rabatter eller ställa ut utemöbler.
  • Avgränsa området med staket.
  • Gräva eller förbereda för byggnation.
  • Uppföra anläggningar eller anordningar som exempelvis bryggor, pirar, vägar eller parkeringsplatser.
  • Muddra eller påla i vatten.
  • Ändra livsvillkoren för djur och växter på annat sätt, exempelvis genom att gödsla, dika ut eller fylla upp.
  • Fälla mer än något enstaka träd

När kan jag få strandskyddsdispens?

Om du har särskilda skäl kan du få dispens från strandskyddsbestämmelserna. Det gäller till exempel för platser som redan är tagna i anspråk för lagligt uppförd bebyggelse eller annan användning, eller för anläggningar som inte kan uppföras på annan plats.

Kommunen beslutar om dispens från strandskyddet i de flesta fall och länsstyrelsen kan komma att överpröva och upphäva kommunens beslut. Inom områden med strandskydd och andra skyddsbestämmelser, som naturreservat eller landskapsbildskydd, är det länsstyrelsen som prövar ansökan om dispens

Läs mer på länsstyrelsensboverketsnaturvårdsverkets  och strandskyddsdelegationens  hemsida.

Strandskyddsdelegationen har också tagit fram en webbutbildning för dig som vill lära dig mer om strandskydd. Se filmen på strandskyddsdelegationens hemsida.

Handläggningstid

Handläggningstiden för strandskydd kan vara upp till 10 veckor men beror oftast på remissinstansernas svarstid vilket också då kan ta längre tid.

Vad kostar det?

Under tabell 11 i den gällande bygglovstaxan för Stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna hittar du kostnader för strandskyddsdispens.

Anmälan och ansökan

Gör anmälan via kommunens e-tjänst. Ta reda på vilka ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behöver skickas med innan du börjar. Du ska bland annat bifoga ett förslag till kontrollplan. 

Det finns checklistor, exempelritningar och exempel på kontrollplan för att underlätta din ansökan eller anmälan.

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 523 010 00.