Bygglovsprocessen steg för steg

Här kan du läsa om vad du behöver veta innan du ansöker om bygglov, hur lång tid det tar att få bygglov och vad din ansökan ska innehålla för att vara komplett.

Du kan behöva bygglov om du vill:

 • bygga nytt
 • bygga till
 • ändra byggnadens användning
 • inreda en ny bostad eller lokal
 • ändra fasaden, till exempel måla om eller byta taktäckningsmaterial
 • lägga upp ett upplag eller sätta upp skylt, plank eller mur

I vissa fall krävs endast en anmälan för att bygga en tillbyggnad eller en komplementbyggnad. 

I vår informationstjänst bygglovsguiden kan du slå upp och ta reda på mer om lagstiftning och olika begrepp som gäller bygglov och bygglovsansökningar.

Det är väldigt många olika sorters åtgärder som kräver ett beviljat bygglov. Därför kan vi här bara ge dig en generell beskrivning av hur ansökningsprocessen ser ut. Har du frågor är det bästa om du hör av dig till oss och frågar om just din speciella situation. Du kan också läsa mer om vad de olika begreppen innebär i bygglovsguiden.

I stora drag fungerar det så här när du ansöker om bygglov:

 1. Du börjar med att ta reda på om det du vill göra kräver att du söker bygglov. Ta också reda på om den byggnation du vill göra stämmer överens med hur detaljplanen ser ut för det område där din fastighet ligger. Finns det ingen detaljplan så tittar du på områdesbestämmelserna. Då kan du också begära ett förhandsbesked och få reda på om det alls är möjligt att få bygga det du vill på den fastigheten.
 2. Ta reda på vilka handlingar du behöver skicka in. Använd våra checklistor och exempel. Fråga gärna oss handläggare om du är osäker. Oftast måste du också ha någon som är kontrollansvarig för byggprojektet, och annars måste du göra en kontrollplan.
 3. När du har skickat in dina handlingar tittar vi på om vi har fått allt vi behöver, annars får du ett brev där vi ber dig komplettera. När vi har alla handlingar vi behöver för att handlägga ditt ärende meddelar vi dig.
 4. Vi tittar på vad du vill göra, jämför med detaljplanens bestämmelser eller områdesbestämmelserna, ser efter vilka lagar och regler som gäller och om projektet följer dessa. Oftast gör vi också ett platsbesök, men ibland känner vi redan till platsen tillräckligt väl. Det kan hända att vi är skyldiga att hämta in åsikter från andra myndigheter, som till exempel räddningstjänsten eller polisen, och då skickar vi ditt ärende på remiss. Många gånger behöver vi hämta in synpunkter från dina grannar, och vi jämför också med liknande ärenden.
 5. Om vi beviljar din ansökan så är den alltid tidsbegränsad, eftersom den ska vara det enligt plan- och bygglagen. Huvudregeln är att ett bygge ska påbörjas senast 2 år och avslutas senast 5 år efter det att bygglovet träder i kraft. Avslår vi din ansökan har du rätt att överklaga vårt beslut. Då får du ett brev om hur du ska göra när du överklagar, tillsammans med beslutet. Men i stora drag går det till så som det beskrivs i kommunens webbtext om att överklaga.
 6. För att få påbörja det du vill göra måste du ha ett startbesked. Behöver du bara göra en bygganmälan får du ett startbesked när vi har handlagt ditt ärende. Men när du har fått ditt bygglov beviljat vill vi oftast först ha ett tekniskt samråd med dig och din kontrollansvariga innan du kan få ett startbesked. 
 7. Under arbetets gång besöker vi vanligen byggarbetsplatsen. I ditt bygglov står det också att du måste följa kontrollplanen, vilket kan innebära att du i vissa steg i byggprocessen inte kan fortsätta förrän din kontrollansvariga har gjort sitt jobb med att inspektera.
 8. När du är färdig får du inte börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked. När du ansöker om ett slutbesked vill vi oftast ha ett samrådsmöte först. Innan du får ditt slutbesked tittar vi på att du har följt kontrollplanen och fattar beslut om att ditt bygge följer gällande kvalitetskrav.

Du behöver ta reda på vilken byggrätt du har – och om dina byggplaner stämmer överens med kommunens detaljplan.

Ligger din fastighet utanför detaljplanerat område är det översiktsplanen som är vägledande. Dessutom gäller alltid plan- och bygglagen, Boverkets byggregler och plan- och byggförordningen.

Ibland behöver du även ta hänsyn till strandskydds- och kulturmiljöområde. Vill du veta mer om vad som gäller för din fastighet kan du kontakta bygglovsenheten eller läsa detaljplanen.

För att vi ska kunna bedöma om du kan få lov att bygga behöver vi gå igenom flera olika typer av handlingar. För att du ska veta vilka typer av handlingar du behöver skicka in har vi därför gjort checklistor för de vanligaste typerna av ansökningar.

Om du efter att ha läst i checklistorna ändå är osäker på om du har rätt handlingar är du välkommen att kontakta oss på bygglovsenheten. Här hittar du checklistorna med information om vilka handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan. 

På samma sida hittar du även exempelritningar och ansökningshandlingar. Glöm inte att läsa om kontrollansvarig och kontrollplan också.

Till alla större byggarbeten behöver det finnas en kontrollansvarig. Eftersom det ska stå i ett bygglov vem som ska vara kontrollansvarig behöver du tala om vem du kommer att anlita. För att göra din anmälan av vem som ska vara kontrollansvarig använder du blanketten anmälan av kontrollansvarig.  

Boverkets webbplats kan du hitta certifierade kontrollansvariga. 

För mindre projekt krävs inte någon kontrollansvarig. Däremot behöver du ha ett förslag till kontrollplan. I kontrollplanen ska du redovisa vilka kontroller som ska göras samt vem som ska utföra kontrollerna, se exempel. Har du en kontrollansvarig är det hen som gör upp en kontrollplan.

Ställ gärna frågor om din bygglovsansökan innan du skickar in den. Vi vet att det är mycket att tänka på för den som är ovan. Men det sparar tid för både dig och oss handläggare om din ansökan har rätt innehåll redan från början.

Varje helgfri måndag kl. 16.00-18.00 har vi bygglovsrådgivning i Stadshusets reception på entréplan. Bygglovhandläggare är på plats för att besvara allmänna frågor och hjälpa dig med din ansökan eller anmälan.

Har du allmänna frågor om bygglov kan du även ringa kontaktcenter på 08 523 010 00 eller mejla till kontaktcenter@sodertalje.se

Har du frågor i ett pågående ärende kontaktar du din handläggare eller byggnadsinspektör.

Telefontider för bygglovshandläggarna är helgfria måndagar, tisdagar och onsdagar kl. 13.00–14.30.

Telefontider för byggnadsinspektörerna är helgfria måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 10.30-11.30.

Under övrig arbetstid når du handläggare och inspektörer via e-post.

När ansökan kommit in registrerar vi den och skickar en bekräftelse till dig.

Vi granskar nyinkomna ärenden en gång per vecka. Vid granskningen bestämmer vi om ansökan är komplett eller om den behöver kompletteras. Behöver ansökan kompletteras skickar vi ut en begäran om komplettering till dig.

När ansökan är komplett skickar vi dig ett meddelande om att din ansökan är fullständig.

Kontakta din handläggare om du har svårigheter med att hinna komplettera din ansökan inom utsatt tid, så att vi kan diskutera en eventuell förlängning av tiden. Om du inte kompletterar din ansökan inom utsatt tid har vi rätt att bedöma ärendet trots att det saknas handlingar. Då måste vi ofta avslå ansökan eftersom vi inte har tillräckligt med information för att kunna bedöma att din åtgärd kommer att följa gällande lagar och regler.

När du har skickat in alla handlingar vi behöver är ditt ärende komplett. Då har vi 10 veckor på oss att handlägga ärendet och fatta beslut. Det står i plan- och bygglagen, i 9 kapitlet 27 paragrafen.

Det innebär alltså att du vanligtvis ska kunna räkna med att få ditt bygglov senast 10 veckor efter det att du har fått ett brev om att din ansökan är fullständig. Men totalt sett kan bygglovsprocessen ta längre tid än tio veckor, om du behöver komplettera din ansökan.

För vissa ärenden kan det dessutom krävas ytterligare tid. Handläggningstiden kan då förlängas med ytterligare 10 veckor. Om  handläggningstiden behöver förlängas får du besked om det, och om varför. Det kan till exempel vara för att vi behöver skicka ditt ärende på remiss till andra myndigheter.

Behövs det inte bygglov utan räcker med en bygganmälan är handläggningstiden max 4 veckor efter det att din ansökan är komplett. Om frågan är av större vikt eller principiell betydelse kan handläggningstiden förlängas till 8 veckor. Då får du besked om förlängningen. Hur lång handläggningstiden av en bygganmälan får vara står i plan- och byggförordningen, 6 kapitlet 7 paragrafen.

I vissa situationer behöver vi få synpunkter eller information från andra myndigheter och instanser för att kunna fatta beslut i ett ärende. Då skickas ärendet på remiss. Det kan medföra förlängd handläggningstid.

I vissa bygglovsärenden räknas grannarna som sakägare och då måste grannarna höras. Det kan till exempel vara för att det du ska bygga påverkar deras utsikt eller förändrar deras möjligheter att utnyttja sin fastighet.

När dina grannar ska höras får de ett brev med din ansökan. De får titta på dina ritningar och får tillfälle att yttra sig över åtgärden om de vill.

Vi hör grannar när åtgärden avviker från bestämmelserna i detaljplanen, hamnar för nära en granntomt och i de flesta fall där fastigheten ligger utanför detaljplan.

Beslut från bygglovsenheten ska informeras till berörda parter, det kallas för delgivning. I bygglovsärenden kan berörda parter vara fastighetsägare, sökande, grannar m.fl. Delgivning innebär att en handling eller information om ett beslut lämnas eller skickas till en enskild eller juridisk person på ett sätt som ska försäkra att den som ska delges har mottagit försändelsen. Det är viktigt att veta när den som ska delges har mottagit försändelsen för att kunna avgöra när beslutet vinner laga kraft, dvs. när beslutet inte går att överklaga längre och därmed är fastslaget.

Det finns flera olika former av delgivning. Bygglovsenheten i Södertälje kommun använder sig av två olika delgivningssätt;  förenklad delgivning och vanlig delgivning. Vanlig delgiving kan ske med delgivningskvitto eller med mottagningsbevis.

Förenklad delgivning innebär att handlingen sänds till mottagaren och att ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats sänds nästa arbetsdag. Handlingen och kontrollmeddelandet skickas till mottagarens kända adress.

Om den adressen inte kan användas och det finns en folkbokföringsadress som skiljer sig från den senast kända adressen får delgivning ske till den adressen istället. Förenklad delgivning har skett när två veckor har passerat från det att handlingen skickades.

Detta gäller bara om kontrollmeddelandet har skickats på föreskrivet sätt och att det inte med hänsyn till omständigheterna framstår som osannolikt att handlingen kommit fram inom denna tid. Ett exempel på detta är om handlingen eller kontrollmeddelandet kommer i retur.

Vanlig delgivning innebär att handlingen som ska delges skickas till delgivningsmottagaren. Vanlig delgivning är teknikneutralt och kan ske via brev, bud eller med elektroniskt hjälpmedel så som e-post. Bygglovsenheten i Södertälje kommun delger sina beslut via brev på posten.

Vanlig delgivning har skett när den eller de som ska delges har tagit emot handlingen. Mottagandet ska bekräftas vilket görs med antingen delgivningskvitto eller mottagningsbevis. Delgivningskvittot eller mottagningsbeviset ska sändas tillbaka till bygglovsenheten så att det finns bevis för när delgivning skett.

Bekräftelse av mottagandet kan ske via delgivningskvitto. Ett delgivningskvitto skickas tillsammans med handlingen som ska delges. På kvittot finns information om vilket ärende och handling som delges och det finns en anvisad plats där datum för mottagandet och mottagarens signatur ska fyllas i.

Delgivningskvittot ska skickas tillbaka till bygglovsenheten omgående. Om delgivningskvittot inte skickats tillbaka inom två veckor skickar bygglovsenheten ut en påminnelse. Även bekräftelsen är teknikneutral och det går därför bra att göra den via e-post.

Bekräftelse på mottagandet kan även ske via mottagningsbevis. Handlingen som ska delges skickas tillsammans med ett mottagningsbevis till ett postombud. Delgivningsmottagaren underrättas av postombudet om att försändelse finns att hämta ut. Vid utlämnande av försändelse ska delgivningsmottagaren signera mottagningsbeviset som sedan stämplas av postombudet med datum för mottagandet innan mottagningsbeviset skickas tillbaka till bygglovsenheten.

Om delgivningsmottagaren underlåter att hämta ut beslutet inom två veckor skickas handlingen tillbaka till bygglovsenheten. Handlingen skickas till postombudet ytterligare en gång, enligt samma förfarande tillsammans med mottagningsbevis.

När byggnadsnämnden har beviljat ditt bygglov kan nämnden hålla ett tekniskt samråd. Då går handläggaren och du och din kontrollansvariga igenom hur du ska planera och organisera arbetet, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt.

Byggnadsnämnden kan hålla tekniskt samråd om:

 • åtgärden kräver en kontrollansvarig
 • ett tekniskt samråd inte är uppenbart onödigt
 • du som byggherre har begärt ett tekniskt samråd.

Om det inte behövs något tekniskt samråd ska byggnadsnämnden ge dig startbesked redan när du får beslutet om bygglov, eller så snart som möjligt efter det.

När det bara behövs en bygganmälan får du ditt startbesked när vi har handlagt ditt ärende. Det tar vanligtvis max 4 veckor; läs mer under Hur lång tid tar det att få bygglov.

För mindre åtgärder som du inte behöver ha någon kontrollansvarig för kan du också ofta få starbesked samtidigt som du får ditt bygglovsbeslut.

Större bygglovsärenden kräver tekniskt samråd. Då kan du få ditt startbesked först vid det tekniska samrådet, eller snarast efter det.

Du måste få ditt startbesked innan du kan påbörja de åtgärder du har fått bygglov för.

Om du påbörjar arbetet utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift. I startbeskedet fastställer byggnadsnämnden kontrollplanen.

Kommunens bygglovsenhet besöker byggarbetsplatser som kräver bygglov under den tid som arbetet pågår, och besöket protokollförs tillsammans med alla handlingar i ditt ärende. 

Ett slutsamråd är ett möte som hålls när byggprojektet avslutas. Om ni hade ett tekniskt samråd innan byggåtgärderna påbörjades hålls alltid ett slutsamråd. Ibland är det uppenbart att ett slutsamråd inte behövs, och då kan man hoppa över det.

Slutsamrådet hålls oftast på den plats där du har genomfört åtgärden. Under slutsamrådet går ni bland annat igenom att kontrollplanen har följts. Byggnadsnämnden bedömer också om de kommer att kunna utfärda ett slutbesked.

Du får ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyllda och att du har följt din kontrollplan. Du får inte börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Om det du har byggt har för stora brister ska byggnadsnämnden ta beslut om att neka dig ett slutbesked. Du har alltså inte rätt att använda något du har byggt som inte uppfyller gällande krav.

Bild på Bygglovsenheten

Bygglovsenheten

Telefontider för bygglovshandläggarna är helgfria måndagar, tisdagar och onsdagar kl. 13.00-14.30. Telefontider för byggnadsinspektörerna är helgfria måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 10.30-11.30. E-post: bygglov@sodertalje.se