Kostnader och avgifter

Kostnaden för handläggning av bygglov bestäms av en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften beror på vilken typ av åtgärd som ansökan gäller, och byggnadens storlek, planläge och komplexitet.

För att du enklare ska kunna få en uppfattning om vad ett bygglov eller en anmälan kostar har vi tagit fram en tabell med ungefärliga avgifter för vanliga åtgärder.

Läs mer om stadsbyggnadsnämndens plan- och bygglovtaxa.

I samband med att du projekterar för ditt lov eller din anmälan behöver du också kartunderlag, vilket medför ytterligare kostnader.