Utstakning och lägeskontroll

Här nedan kan du läsa om utstakning och lägeskontroll som kan beställas från enheten Geografisk Information inom Södertälje kommun eller extern aktör.

Vill du veta mer om vad som behövs eller övriga frågor kring ditt bygglov, kontakta Bygglovenheten genom att ringa 08-523 010 00.

Vad är utstakning?

Utstakning innebär att det som finns inritat på situationsplanen märks ut på marken. En situationsplan är en handling som upprättas i samband med ny- eller ombyggnad av byggnader. Den är en del av underlaget vid ansökan om bygglov och visar vad som planerar att göras på fastigheten.

Utstakningen visar alltså var den planerade åtgärden kommer att hamna på tomten. Utstakning kallas ibland för utsättning.

När ditt bygglov är godkänt och du har fått ett startbesked behöver du en utstakning för att kunna bygga.

Det finns två sorters utstakning, grovutstakning och finutstakning.
- Grovutstakning görs oftast innan sprängning, schaktning eller fyllning sker och innebär att den blivande byggnadens hörn markeras grovt.
Vid enkla byggnationer och vid tillbyggnader kan det räcka med en grovutstakning. Då markeras med pinnar de brytpunkter och hörn som du som beställare eller som byggherren vill ha utsatta.
- Finutstakning innebär att byggnadens hörn och eventuellt planerad höjd markeras med pinnar eller på profiler.
Profiler är en konstruktion som du bygger vid de hörn du vill ha utsatta vid finutstakningen (se dokumentet Exempel - Profiler nedan under Dokument och länkar). 
Vid en finutstakning markerar vi med färgpenna eller spik på profilerna. 

Utstakning sker normalt genom finutstakning. Ibland görs först en grovutstakning och sedan en finutstakning. I vissa fall till exempel då en byggnad ligger långt från tomtgränserna kan det räcka med en grovutstakning.

Mer information om utstakning kan läsas på Boverkets hemsida, boverket.se.

Vad är lägeskontroll?

De flesta bygglovsbeslut kräver en lägeskontroll.
En lägeskontroll innebär att en mätningsingenjör kontrollmäter att huset står där det ska enligt bygglovet.
Det som kontrolleras är om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

Vid nybygge är det oftast lämpligast att göra mätningen på grunden eller gjutformen.

Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjligheter att rätta till eventuella fel.

Mer information om lägeskontroll kan läsas på Boverkets hemsida,
boverket.se.

Var kan du beställa utstakning och lägeskontroll?

Du som kund kan välja om du skall beställa din utstakning och lägeskontroll av:

  • oss på Geografisk Information, Södertälje kommun eller
  • ett externt företag med grundläggande mätningstekniks färdighet.

Oavsett vem du väljer att beställa tjänsten hos måste du skicka in dokumentationen till Södertälje Kommun i samband med ditt bygglov.

Om du vill göra en beställning av utstakning eller lägeskontroll hos enheten Geografisk Information, kan du göra detta via vår e-tjänst.

Nya krav på dokumentationen för lägeskontroll

Södertälje Kommun har beslutat om nya krav på dokumentationen för lägeskontroller inom Södertälje kommun.
Hur denna dokumentation ska se ut kan du läsa i dokumentet Krav vid lägeskontroll för externa företag.

För att undvika att betala avgift så se till att du skickar in lägeskontrollen enligt specifikationerna och instruktionerna i dokumentet Krav vid lägeskontroll för externa företag till:
- Enheten Geografisk Information, sbk.geoinfo@sodertalje.se
- Bygglovenheten, bygglov@sodertalje.se

Om du skickar in lägeskontrollen i ett annat format än beskrivet i dokumentet Krav vid lägeskkontroll för externa företag och handläggningstid behöver läggas på att hantera ärendet kommer du att debiteras timtid för arbetet.

Dokumentet Krav vid lägeskontroll av externa företag finns nedan under dokument och länkar.
Där under finns också exempel på lägeskontrollintyg, se länkarna med namn Exempel - Lägeskontrollintyg.

Kostnad utstakning och lägeskontroll

För aktuell taxa, se längre ner på sidan under Dokument och länkar.

På sidan Taxa och avgifter kan du läsa om aktuella avgifter inom Södertälje kommun.