Namnsättning

Namnge gator, platser och kvarter

Södertäljes gator, torg, parker, kvarter och andra platser har många gånger fått namn efter män och kvinnor som har gjort något över det vanliga. Du kan också se spår av stadens historia och geografi i namnen. Dessutom har djur och växter varit inspirationskällor.

När ett nytt område ska byggas är det viktigt att så fort som möjligt ta fram namn på gator och vägar, för att kunna sätta adresser.

 

Så här går det till att namnge gator och platser

I Södertälje finns en namngrupp bestående av sex tjänstemän.

Ledamöterna i namngruppen lägger fram förslag på nya eller ändrade namn på gator, vägar, kvarter och allmänna platser. En av ledamöterna, sekreteraren presenterar namnärendena inför stadsbyggnadsnämnden eller kommundelsnämnden.

Namnförslag kan exempelvis komma från ledamöterna, allmänheten eller hembygdsföreningar.

Namngruppen kontrollerar att det inte finns några namnkollisioner, eftersom namnen måste vara unika i kommunen.

Det finns dock flera gator med samma namn i kommunen. Orsaken är att de fick sina namn före kommunsammanslagningarna och att de har fått behålla sina namn eftersom de finns i olika tätorter.

Att besluta om nya gatu- och vägnamn eller platsnamn är en ganska lång process som börjar i namngruppen och slutar i kommunfullmäktige.

Beslut om kvartersnamn tas inte i kommunfullmäktige utan beslutas i stadsbyggnadsnämnden.  

Att ändra gatunamn, och därmed också adresser, berör ofta väldigt många, såväl privatpersoner som företag.

 

Riktlinjer för namn på gator och torg

Det finns riktlinjer som styr när gator och torg ska få namn:

  • De nya namnen bör ha en historisk förankring i trakten
  • De får inte vara kontroversiella
  • De ska vara relativt lätta att uttala och stava
  • Korta gator bör inte få långa namn som är svåra att placera i kartan

Ofta används ett visst tema områdesvis för gator och kvarter.

God ortnamnssed ska iaktas. Det innebär bland annat att man inte får ändra traditionella ortnamn utan starka skäl.