Nybyggnadskarta

Här nedan kan du läsa om kartprodukten nybyggnadskarta som kan beställas från enheten Geografisk Information.

Observera att det alltid är Bygglovenheten som bestämmer vilken typ av karta du ska använda när du ansöker om bygglov. 

Vill du veta mer om vilken typ av nybyggnadskarta och annat underlag som du behöver för din bygglovsansökan, kontakta Bygglovenheten genom att ringa
08-523 010 00.

Mer information om bygglov finns på sidan Bygglov och andra lov.

Vad är nybyggnadskarta?

En nybyggnadskarta är en karta som beskriver hur det ser ut på fastigheten eller i området där du vill göra en nybyggnad eller en tillbyggnad.

En nybyggnadskarta behövs när du ska göra en situationsplan till din bygglovsansökan.
En situationsplan är en handling som upprättas i samband med ny- eller ombyggnad av byggnader. Den är en del av underlaget vid ansökan om bygglov och visar vad som planerar att göras på fastigheten.

Från enheten Geografisk Information kan tre typer av nybyggnadskartor beställas:
- Nybyggnadskarta, nybyggnad
- Nybyggnadskarta, tillbyggnad
- Utdrag ur baskarta.

Läs mer om vad de olika typerna av nybyggnadskartor innebär och när du behöver beställa vilken typ längre ner på sidan under respektive rubrik.

Nybyggnadskarta, tillbyggnad

Nybyggnadskarta, tillbyggnad är en typ av nybyggnadskarta som visar fastighetens läge i plan och läget för byggnader som redan finns på platsen samt markhöjder på platsen där det ska byggas.

Nybyggnadskarta, tillbyggnad behöver du när du ansöker om bygglov för en komplementbyggnad eller en tillbyggnad. 

Med tillbyggnad menas en ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.

Med komplementbyggnad menas exempelvis garage, carport, förråd, gäststuga, vedbod, växthus, bastu eller båthus. Komplementbyggnaden ska alltid vara ett komplement till bostadshuset.

För mer information om tillbyggnad och komplementbyggnad och vad som gäller för bygglov kan du läsa på Boverkets hemsida, boverket.se.

Nybyggnadskarta, nybyggnad

Nybyggnadskarta, nybyggnad är en typ av nybyggnadskarta som visar fastighetens mått och läge i plan. Kartan visar läget för byggnader som redan finns på platsen, markhöjder, gränser för byggrätt samt planbestämmelser.
Till kartan hör en beskrivning med information om till exempel detaljplan, plan- och gatukostnad, servitut, ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar.

Denna behöver du när du ansöker om bygglov för nybyggnation inom och utom detaljplanerat område eller inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.

För mer information om när du ska bygg nytt och bygglov kan du läsa på Boverkets hemsida, boverket.se.

Utdrag ur baskartan

Vid vissa mindre byggprojekt krävs endast ett utdrag ur baskartan till situationsplanen.
En situationsplan är en handling som upprättas i samband med ny- eller ombyggnad av byggnader. Den är en del av underlaget vid ansökan om bygglov och visar vad som planerar att göras på fastigheten.

Utdrag ur baskartan innebär att kartinformation tas fram från kommunens baskarta över den aktuella platsen. För denna typ av nybyggnadskarta krävs inte någon mätning på plats för situationsplanen.
Detta gör att leveranstiden för utdrag ur baskartan är kortare än för karttyperna nybyggnadskarta, tillbyggnad och nybyggnadskarta, nybyggnad.

Utdrag i baskartan levereras digitalt i formaten dxf, dwg eller pdf.

Det finns även möjlighet att själva göra ett utdrag ur Södertälje kommuns webbkarta och få ut utdrag i formatet PDF. Instruktioner för hur du gör detta kan läsa i dokumentet Instruktioner - Utdrag ur webbkarta (PDF) som finns under Dokument och länkar.

Beställ nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta, oberoende av vilken sorts typ, beställer du genom vår
e-tjänst Beställning nybyggnadskarta.

Vi på enheten Geografisk Information kontaktar dig, antingen via mejl eller telefon, efter att du gjort en beställning så att du vet att beställningen är mottagen. Du får då också information om kostnad och leveranstid för nybyggnadskartan.

Tänk på att om du beställer en nybyggnadskarta innan vägar, ledningar, avlopp, fastighetsgränser och liknande är klara för området kan du behöva beställa en uppdaterad nybyggnadskarta när eventuella nya vägar, ledningar eller avlopp finns på plats.

Leverans av nybyggnadskarta

Leverans av nybyggnadskarta sker endast i digitalt format.
De digitala formaten som nybyggnadskartan levereras i är dwg och pdf.

Din nybyggnadskarta levereras till dig via mejl.

Leveranstid - 4-6 veckor

Tänk på att beställa en nybyggnadskarta i god tid innan du söker bygglov.
Handläggningstiden för en nybyggnadskarta är cirka 4-6 veckor.
Undantaget är produkten utdrag från baskartan som har en leveranstid på drygt
1 vecka.

Observera att i samband med längre ledigheter är leveranstiden ännu längre än detta, som exempelvis under sommaren samt vid jul och nyår.
Detta gäller även produkten utdrag ur baskartan.

Innan en nybyggnadskarta ritas mäter en mätningsingenjör in den information på fastigheten som behövs inför bygget (undantag produkten utdrag från baskartan).
Även annan information samlas in som behövs till kartan.
När all information som krävs är insamlad sammanställs den och en ny karta skapas för just din tomt.
Det är därför leveranstiden är lite längre än för andra kartor.

Kostnad nybyggnadskarta

För aktuell taxa, se längre ner på sidan under Dokument och länkar.

På sidan Taxor och avgifter kan du läsa om aktuella avgifter inom Södertälje kommun.