Påvisning av gräns

Olika sätt att klargöra var fastighetsgränsen går

Det finns flera olika sätt att klargöra var fastighetsgränserna går. De sätt man kan använda sig av kan vara både juridiskt bindande och inte juridiskt bindande.

1. Gränsutvisning, är inte juridiskt bindande

Om du exempelvis ska bygga staket eller anlägga en rabatt och bara vill säkerställa att du gör det på rätt sida av gränsen kan du beställa en gränsutvisning från enheten geografisk information

Vid en gränsutvisning kommer en eller flera mätningsingenjörer till fastigheten och sätter ut en eller flera träpinnar som visar mellan vilka punkter som gränsen går. Gränsutvisningen är exakt men har ingen juridisk verkan. Det innebär att pinnarna visar var gränsen går men inget mer.

Gränsutvisningar kan bara göras om gränsen är helt klar, det vill säga att mätpunkterna är lagligt skapade och entydiga.

Beställa en gränsutvisning 

Du beställer gränsutvisning genom vår e-tjänst Beställning övrig mätning (se nedan under dokument och länkar).

Vi mejlar eller ringer till dig så att du vet att vi har tagit emot din beställning.

Kostnad gränsutvisning

För aktuell taxa, se nedan under dokument och länkar.

2. Särskild gränsutmärkning, är juridiskt bindande

Särskild gränsutmärkning innebär att man märker ut befintliga gränspunkter med nya gränsmarkeringar. Varje gränspunkt som ska märkas ut måste vara juridiskt klar. Det betyder att den måste vara entydig och att den måste ha bildats på lagligt sätt.

Rent praktiskt innebär det att den befintliga gränspunkten behöver ha koordinater med tillräckligt hög noggrannhet, och att inga tvivel får finnas om att det är den riktiga punkten.

Man kan dels märka ut punkter som redan finns och dels nya punkter längs en gräns som redan finns, för att förtydliga var gränslinjen går. Om gränspunkten inte är skapad på laglig väg kan en ansökan om fastighetsbestämning lämnas in till lantmäterimyndigheten.

Vid särskild gränsutmärkning markerar man punkter och gränser med exempelvis gränsrör eller spik i mark. Det är enligt lag förbjudet att flytta på befintliga gränsmarkeringar.

3. Fastighetsbestämning, är juridiskt bindande

När gränsen inte är tillkommen på laglig väg eller inte är entydig kan lantmäterimyndigheten göra en fastighetsbestämning.

 

För mer information om fastighetsgränser läs