Servitut

Ett servitut är en rättighet för en fastighet att göra något på en annan fastighet, exempelvis rätt att använda en väg för att ta sig till och från sin egen fastighet.

Man skiljer på två huvudtyper av servitut, dels officialservitut som lantmäterimyndigheten bildar, och dels avtalsservitut som är ett privaträttsligt avtal.

Det privaträttsliga avtalet kan lämnas in till Lantmäteriets fastighetsinskrivning för att skrivas in som avtalsservitut på de berörda fastigheterna.

Det är den kommunala lantmäterimyndigheten som arbetar med servitut i Södertälje. Läs mer om hur arbetet går till och hur du ansöker under rubriken Avstyckning och andra åtgärder.

Hur fungerar ett servitut?

Rättigheten är knuten till fastigheterna utan begränsning i tid. Servitut gäller alltid till förmån för en fastighet och belastar en fastighet. Det innebär att även om någon av fastigheterna säljs består rätten i fastigheterna och den eller de nya ägarna fortsätter att använda rättigheten.

Det finns möjlighet att ändra eller upphäva servitut. Om ni som är fastighetsägare är oeniga om servitutet ska ändras eller upphävas gör lantmäteriet en prövning om det kan ändras eller upphävas ändå, enligt de bestämmelser som finns i fastighetsbildningslagen.

Avtalsservitut

Om två fastighetsägare är överens om att den ene exempelvis ska få ta vatten ur den andres brunn kan ägarna till fastigheterna det gäller skriva ett avtal. Avtalet ska utformas enligt Jordabalkens regler.

Ni kan skicka in avtalet till Lantmäteriets fastighetsinskrivning för att skrivas in som avtalsservitut i fastighetsregistret. Om avtalet inte är inskrivet i fastighetsregistret kan rättigheten upphöra om fastigheten byter ägare.

Lantmäterimyndigheten kan se i fastighetsregistret om det finns en inskriven rättighet på en fastighet, men inte alltid se vad rättigheten innehåller.

När det finns en avtalsrättighet på en fastighet som är berörd av en lantmäteriförrättning skickar lantmäterimyndigheten efter all information om avtalsrättigheten från Riksarkivet för att kunna se innehållet, och om och hur den påverkas av förrättningen.

Du kan själv ta reda på om det finns några avtalsservitut för din fastighet genom att använda en e-tjänst som heter Min fastighet på det statliga lantmäteriets webbplats. Där kan du logga in med e-legitimation och få fram ett flertal uppgifter och handlingar som berör din egen fastighet.

Officialservitut

Lantmäterimyndigheten kan bilda, ändra och upphäva servitut.

Servitut kan bildas som en fristående åtgärd som kallas fastighetsreglering. De kan även bildas i samband med en annan förrättningsåtgärd, till exempel vid avstyckning.

För att lantmäterimyndigheten ska kunna ändra eller upphäva ett servitut krävs det alltid att man gör en fastighetsreglering.

För att kunna bilda officialservitut krävs det att ett antal villkor i fastighetsbildningslagen ska vara uppfyllda. Om villkoren är uppfyllda kan servitutet även bildas med tvång.

Det är lantmäterimyndigheten som gör bedömningen av om villkoren är uppfyllda utifrån lagstiftningen och vägledande rättsfall, så kallade prejudikat.

Om ni är oense om ett befintligt servitut

Lantmäterimyndigheten får då och då frågor som berör befintliga servitut, ofta i samband med att ägarna till en belastad fastighet och en förmånsfastighet blivit oense om hur servitutet ska användas och vad det omfattar.

Vi kan hjälpa till med att ta fram den förrättningsakt där officialservitutet bildades för att till exempel få fram en karta med information om var servitutet gäller och vad som står skrivet i akten om hur det får användas.

Lantmäterimyndigheten kan även göra en fastighetsbestämning av om rättigheten i servitutet finns och vilka regler som gäller.

Vi är så behjälpliga vi kan för att tydliggöra vad som gäller, men ibland hänvisar vi vidare till domstol. Det kan till exempel handla om fall där vi inte har en möjlighet att göra en fastighetsbestämning utan det som oenigheten gäller måste lösas i domstol.

Oenigheter som vi inte kan lösa kan exempelvis gälla att

  • någon har satt upp en bom på en väg så att den som har servitut (rätt) att använda vägen hindras från att använda den.
  • någon använder en väg som parkeringsplats.
  • vatten stängs av så att någon inte kan utnyttja sin rätt att ta vatten från en brunn.

I vissa fall kan vi tala om vad som gäller, men om rättigheten utnyttjas fel ändå måste man vända sig till Kronofogden eller en domstol för att få ytterligare hjälp att få utöva sin rättighet.