Planprocessens begrepp

Vad är en detaljplan

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som reglerar hur mark- och vattenområden får användas, var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och hur den bör vara utformad. Detaljplaner reglerar bland annat fördelningen mellan privat och allmän platsmark. I en detaljplan ges ramarna för framtida bygglovsprövningar. Det är en process som grundar sig på lagstiftning genom främst plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB).

Vad är en sakägare?

När kommunen arbetar med ett förslag till detaljplan så kan närboende ingå i samrådskretsen som sakägare.

I samband med detaljplanen upprättas en fastighetsförteckning över fastigheter som ingår i eller gränsar till planområdet eller på annat sätt kan anses vara berörda. Ägarna till dessa fastigheter räknas som sakägare och har rätt att överklaga planen om de skickar in ett yttrande senast under den tid som detaljplanen är ute på granskning. Även hyresgäster räknas som sakägare.

Du kan läsa mer om samrådskretsen på Boverkets hemsida.

Hur du påverkar en detaljplan

Om du är sakägare (läs mer under Vad är en sakägare) har du rätt att yttra dig när planen är ute på samråd och under granskningen. Den sakägare som inte har framfört skriftliga synpunkter under plansamråd eller granskning kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

För att överklaga en detaljplan måste du senast innan detaljplanens granskningstids slutdatum ha inkommit med ett yttrande till samhällsbyggnadskontoret. Då skickas en besvärshänvisning ut till dig om hur du överklagar. Alla har inte rätt att överklaga alla detaljplaner.

Om du inte är sakägare har du rätt att yttra dig i samrådet och i granskningskedet. Alla har rätt att lämna synpunkter, även om de inte senare har rätt att överklaga detaljplanen. Kommunen tar ställning till alla inkomna synpunkter och gör efter varje skede en bedömning mellan allmänna och enskilda intressen inför nästa skede.

Hur du överklagar en detaljplan

Du har rätt att överklaga ett beslut om att anta en detaljplan om du uppfyller följande villkor:

  • Du är sakägare (läs mer under Vad är en sakägare) och  har yttrat dig till samhällsbyggnadskontoret under detaljplanens samråd eller när den varit ute på granskning.

För att lämna synpunkter på detaljplaner följer du instruktionerna på sidan för detaljplanen.

3. Då har du rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen
4. En besvärshänvisning skickas ut till dig om hur du överklagar när planen är antagen. 
5. Man kan inte överklaga planen innan den är antagen

Är du inte sakägare? Då har du inte rätt att överklaga ärendet.
Hänvisning till punkten: Vad är en sakägare 

Vem beslutar om en detaljplan

Det är politikerna i stadsbyggnadsnämnden samt i kommundelsnämnderna som ger planenheten uppdrag att upprätta en detaljplan. Nämnderna fattar sedan beslut i olika skeden i planprocessen.

Detaljplaner av principiell betydelse där kommunen åtar sig att stå för stora kostnader i samband med detaljplanens genomförande eller detaljplaner av betydande samhällsintresse antas av kommunfullmäktige.