Ansök om planbesked

Du som vill att kommunen ska ta fram en ny detaljplan, ändra eller upphäva en befintlig detaljplan, ska göra en ansökan om planbesked.

Ett planbesked är ett beslut som berättar om vi på kommunen kommer, eller inte kommer, inleda ett detaljplanearbete. Vid ett positivt besked startar vi ett detaljplanearbete där vi fortsätter att prova lämpligheten av sökt åtgärd.

Det är vi på kommunen som avgör om, när och var en detaljplan ska tas fram. När vi ger ett positivt besked ska vi även ange när planarbetet bedöms vara klart. Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindanade och inte kan överklagas.

Planläggning med detaljplan syftar till att mark- och vattenområden används till de ändamål området är mest lämpat för. Vi bedömer lämpligheten med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När vi tar fram en detaljplan är det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för berörda, få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.

Ett positivt planbesked är ingen garanti för att det i slutändan blir en antagen detaljplan.

Vi skickar en mottagningsbekräftelse när din ansökan om planbesked inkommit. Vi beslutar om planbesked inom fyra månader från den dag då en komplett ansökan inkommit. Ansvarig handläggare kommer kontakta dig om din ansökan behöver kompletteras.

Följande processpil beskriver de olika hållplatserna för hur vi bereder din ansökan om planbesked.

Planbeskedsprocessen

 

Att ansöka om planbesked innebär en kostnad för dig som söker. Kostnaden tas även ut om du får ett avslag på din ansökan, d.v.s. ett negativt planbesked. Den exakta kostnaden beror på omfattningen av din ansökan, se  PDF-dokument "Kostnad för planbesked 2019".

Upphävande eller ändring av en detaljplan kan ta ca 1 år att färdigställa. En ny detaljplan kan ta mellan 1 till 5 år att upprätta. Hur lång tid en detaljplanprocess tar varierar och beror främst på detaljplanens omfattning och dess komplexitet.