Ansök om planbesked

Du som vill att kommunen ska ta fram en ny detaljplan eller ändra en befintlig detaljplan ska göra en ansökan om planbesked.

Ett planbesked innebär att kommunen ger dig ett beslut om en ny detaljplan kan upprättas eller en befintlig ändras. Kommunen har planmonopol, vilket innebär att det är kommunen som avgör om planläggning är aktuell. Om du får ett positivt planbesked så påbörjar kommunen planarbetet.

Att ta fram en detaljplan sker genom en förutbestämd process med syfte att säkra insyn för berörda, få fram ett bra beslutsunderlag och förankra förslaget politiskt. Genom planläggning prövar man bland annat att mark- och vattenområden används till det ändamål som är mest lämpat med hänsyn till platsens förutsättningar, läge och behov. I vissa fall kan vi behöva göra ett program för området, till exempel där det finns flera motstridiga intressen eller stort exploateringstryck, innan vi kan börja med detaljplanen.

Planheten skickar en mottagningsbekräftelse när din ansökan om planbesked inkommit.

Inom fyra månader får du veta om kommunen bedömer att det är lämpligt att inleda ett detaljplanearbete eller inte. För mer information, läs även på Boverkets sida om planbesked.

Det beslut om planbesked du får går inte att överklaga, även om du skulle få avslag på din ansökan.

Att ansöka om planbesked innebär en kostnad för dig som söker. Kostnaden tas ut även om du får ett avslag på din ansökan, dvs ett negativt planbesked. Den exakta kostnaden beror på omfattningen av din ansökan och den tid som kommunen lägger ned på att utreda lämpligheten. Se separat pdf-dokument ovan "Kostnad för planbesked 2018".

Uppskattad tidsåtgång för detaljplaneprocessen:

 • En enkel detaljplan kan ta 1 år att upprätta.
 • En vanlig detaljplan kan ta 2 år att upprätta.
 • En komplex detaljplan kan ta 3 till 5 år att upprätta.

Att handläggningen av en detaljplan kan ta mer än ett år kan bero på en eller flera av följande faktorer:

 • Förslaget från exploatören följer inte nationella riktlinjer och krav.
 • Förslaget strider mot kommunens översiktsplan, gällande detaljplan (leder till avvikelse vid bygglovet) eller kommunala riktlinjer.
 • Flera och komplexa frågeställningar har uppstått.
 • Det behövs flera utredningar, exempelvis för dagvatten, geoteknik, trafik, buller eller kulturmiljöfrågor.
 • Förprojekteringar kan behöva göras.
 • Många fastighetsägare och boende ingår i exploateringen eller befinner sig intill och berörs av förslaget.
 • Befintlig infrastruktur behöver byggas ut, exempelvis det kommunala vatten- och spillvattennätet, kollektivtrafik eller vägar.

Vidare kan det ta tid om:

 • Allmänheten är emot projektet.
 • Det är svårt att komma överens och underteckna de avtal som behövs.