Utbyggnadsstrategi

Södertälje kommun tar just nu fram en utbyggnadsstrategi som har fokus på kommunens tätorter. Utbyggnadsstrategin beskriver var och hur förtätning samt bostadsbyggande ska ske. Arbetet är vägledande för, bland annat, kommande detaljplaner, strukturplaner och program samt för investeringar i offentliga miljöer, verksamheter och infrastruktur. Strategin ska fungera som ett komplement till översiktsplanen.

Varför tar vi fram en utbyggnadsstrategi?

Intresset och behovet av att bygga bostäder i regionen och i Södertälje kommun är stort. Kommunen har dessutom ett ambitiöst bostadsmål.  Utbyggnadsstrategin tas fram för att kommunen ska kunna planera för en långsiktigt hållbar stadsutveckling och möjliggöra en hög takt i bostadsbyggandet.

Vad visar utbyggnadsstrategin?

Utbyggnadsstrategin ger vägledning för var och hur förtätning i Södertälje ska ske. En gedigen förtätningsanalys har genomförts som ger en bild av förtätningspotentialen i kommunen och identifierar lämpliga lägen för bostäder.  Förtätning ska prioriteras till lägen som ökar stadskvaliteter, ger möjlighet till hållbart resande och en mer sammanhängande stad. Resultatet av analysen har lett till fyra delstrategier som bidrar särskilt till denna utveckling samtidigt som kommunens bostadsmål kan uppnås.

Delstrategierna som tas upp i utbyggnadsstrategin är:

Strategi A: Utvidga stadskärnan

Strategi B: Bygg stationsnära

Strategi C: Förtäta prioriterade tyngdpunkter

Strategi D: Stadsutveckla stråk

Hur förhåller sig utbyggnadsstrategin till strukturplaner och andra dokument?

Framtagandet av en utbyggnadsstrategi och annan strategisk planering är ett kontinuerligt arbete som ska ge ett helhetsperspektiv och säkerställa grundläggande funktioner och kvaliteter när kommunen växer. Utbyggnadsstrategin bildar tillsammans med översiktsplanen, trafikstrategin och kommande grönstrategi grunden för planeringen av det framtida Södertälje. Men kommunens olika tätorter och stadsdelar har olika utgångslägen och ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det är inom strukturplaner, program och detaljplaner som strategierna kan omsättas i geografiskt avgränsade områden.

Vad händer just nu?

 

Ett förslag till utbyggnadsstrategi har tagits fram och remiterats till berörda kommunala nämnder och bolag. Just nu bearbetas strategin utifrån de synpunkter som inkommit. Målsättningen är att strategin ska godkännas under hösten 2018.

Handlingar:

Förslag till Utbyggnadsstrategi, 7 MB

Remissbrev, 700 KB

Förtätningsanalys,10 MB

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut