Viksberg 2:1 m.fl. (P1586C)

Denna utgör ett tillägg till detaljplan för Viksberg 2:1 m.fl.

Syftet med detta tillägg är att säkerställa en god hälsa och miljö genom att möjliggöra utbyggnad av kommunalt vatten- och spillvatten samt att skapa möjlighet för permanentboende genom utökade byggrätter.
Genom styrning i gestaltning och placering av byggnader avses Holmens specifika karaktär bevaras.

Eftersom planen är omfattande och även utgår ifrån den underliggande detaljplanens kartor så presenteras varje kartutsnitt som en separat bild.