Detaljplaner från 2016 och framåt

På den här sidan kan du hitta de detaljplaner som har vunnit laga kraft från 2016 och framåt. När en detaljplan vunnit laga kraft börjar den gälla och man kan ge bygglov för det som planen medger.


McDonald´s, Mariekäll

Ny McDonald´s i Södertälje. Läs mer >


Tingsrätten, Centrum

Domstolsverket är i behov av större lokaler i Södertälje. Läs mer >


Jasminen 4 (P1709), Mariekäll

De gällande detaljplanerna från 1949 och 1956 fortsätter att gälla jämsides med denna planändring. Läs mer >


Förstugan 3

Syftet med planändringen var att upphäva tomtindelningen för Förstugan 3 och på så sätt möjliggöra en ny fastighetsbildning genom lantmäteriförrättning. Läs mer >


Gullvivan 4, Mariekälla

Ändring avser endast fastigheten Gullvivan 4. Ändringen skall möjliggöra delning av fastigheten. Läs mer >


Fasaden 5

Detaljplanens syfte är bostäder på mark som tidigare varit för handelsändamål. Planläggning sker även för befintlig förskola på området. Läs mer >


Solvändan m.m.

Syftet med planen är att utöka kv. Solvändan i avsikt att kunna bygga ut SL:s bussdepå. Läs mer >


kv Oljan

Syftet med planändringen är att ändra parkmark till JmH (småindustri och handel) samt att planlägga mark/bebyggelse öster om fastigheten Oljan 2. Läs mer >


Bovieran, Brunnsäng

Detaljplan för +55-boende. Läs mer >


Tunet 5 m.fl. (P1711A)

Detaljplanen omfattar fastigheterna Tunet 5 och Tunet 6 m.fl. Läs mer >