Detaljplaner från 2016

På den här sidan kan du hitta de detaljplaner som har vunnit laga kraft från 2016 och framåt. När en detaljplan vunnit laga kraft börjar den gälla och man kan ge bygglov för det som planen medger.


Tingsrätten, Centrum

Domstolsverket är i behov av större lokaler i Södertälje. Läs mer >


Fasaden 5

Detaljplanens syfte är bostäder på mark som tidigare varit för handelsändamål. Planläggning sker även för befintlig förskola på området som har tidsbegränsat bygglov för sin verksamhet. Förskolans förhållanden regleras nu i detaljplanen. Läs mer >


Tegelstenen

Planändringen utgörs av ny planbeskrivning inklusive gällande plan från 1980. Läs mer >


Tunet 5 m.fl. (P1711A)

Detaljplanen omfattar fastigheterna Tunet 5 och Tunet 6 m.fl. Läs mer >


Jasminen 4 (P1709), Mariekäll

De gällande detaljplanerna från 1949 och 1956 fortsätter att gälla jämsides med denna planändring. Läs mer >


Mungon 6 (P1710A), Brunnsäng

Planområdet omfattar Mungon 6 Läs mer >


Del av Pyramiden 18 m.fl. (P1637C)

Planområdet omfattar del av fastigheten Pyramiden 18 samt fastigheterna Kitteln 1 och Sländan 5. Läs mer >