Detaljplaner från 2016 och framåt

På den här sidan kan du hitta de detaljplaner som har vunnit laga kraft från 2016 och framåt. När en detaljplan vunnit laga kraft börjar den gälla och man kan ge bygglov för det som planen medger.


Del av Tälje 1:1 (Kanaltorget)

Detaljplanen omfattar del av fastigheten Tälje 1:1 Läs mer >


Skilleby 4:59 (Skilleby 4:109)

Detaljplanen omfattar fastigheten Skilleby 4:109 samt delar av fastigheten Skilleby 4:59. Läs mer >


Ogan 1:11 m.fl.

Ändringarna av byggnadsplanen innebär att vissa bestämmelser om förbud mot vatten och avlopp har strukits. Läs mer >


Kammaren 2

Detaljplanen möjliggör upphävande av tomtindelning. Läs mer >


Tvetaberg 5:1, m.fl. Stadan och Nabben

Detaljplanen innebär möjlighet till kommunalt vatten och avlopp för området. Läs mer >


Tveta-Valsta 4:1, Åtäppan

Detaljplanen innebär att en stor yta möjliggörs för byggnation av logistik, upplag, lager eller verksamheter.  Läs mer >


Brostenen 2

Detaljplanen omfattar fastigheten Brostenen 2. Läs mer >


Del av Lekspaden 1 m.fl., bostäder vid Löwens väg

Detaljplanen möjliggör ett flerbostadshus inom befintligt bostadsområde. Läs mer >


Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 m.fl.

Detaljplanen innebär möjlighet till utveckling av ett båtvarv. Läs mer >


Kv. Dagliljan (del av Västergård 1:1 m.fl.)

Dagliljan är ett nytt kvarter i Västergård för flerbostadshus, vårdboende och förskola. Läs mer >