Detaljplaner från 2016 och framåt

På den här sidan kan du hitta de detaljplaner som har vunnit laga kraft från 2016 och framåt. När en detaljplan vunnit laga kraft börjar den gälla och man kan ge bygglov för det som planen medger.


Del av Mariekälla 1:1 - McDonald´s

Detaljplanen innebär ny planläggning för restaurangen Mcdonald´s. Läs mer >


Del av Kolpenäs 1:1 och Södra 1:2 (Tingsrätten)

En ny detaljplan görs då verksamheten har behov av större lokaler. Läs mer >


Jasminen 4

De gällande detaljplanerna från 1949 och 1956 fortsätter att gälla jämsides med denna planändring. Läs mer >


Förstugan 3

Gällande detaljplan från 1963 fortsätter att gälla jämsides med denna planändring/upphävande. Läs mer >


Gullvivan 4

Ändring avser endast fastigheten Gullvivan 4. Ändringen skall möjliggöra delning av fastigheten. Läs mer >


Karlberga 16 m.fl.

Detaljplanen innebär en ändring av gällande plan för att utöka byggrätten. Läs mer >


Del av Ritorp 1:1 (Svaldungevägen)

Detaljplanen innebär möjlighet att bygga klart del av Svaldungevägen. Läs mer >


Fasaden 5

Detaljplanen möjliggör nya bostäder i Saltskog centrum. Läs mer >


Solvändan m.m.

Detaljplanen möjliggör en ökad förvaring av bussar hos SL. Läs mer >


Kv Oljan m.m.

Detaljplanen möjliggör småindustri och handel. Läs mer >