Detaljplaner från 2016 och framåt

På den här sidan kan du hitta de detaljplaner som har vunnit laga kraft från 2016 och framåt. När en detaljplan vunnit laga kraft börjar den gälla och man kan ge bygglov för det som planen medger.


Upphävande av tomtindelning för Kammaren 2

Detaljplanen möjliggör upphävande av tomtindelning. Läs mer >


Fasaden 5

Detaljplanen möjliggör nya bostäder i Saltskog centrum. Läs mer >


Solvändan m.m.

Detaljplanen möjliggör en ökad förvaring av bussar hos SL. Läs mer >


Kv Oljan m.m.

Detaljplanen möjliggör småindustri och handel. Läs mer >


Del av Brunnsäng 1:1 - Bovieran

Detaljplanen möjliggör att marken används till bostäder, i närheten av befintlig bebyggelse. Läs mer >


Tunet 5 m.fl.

Detaljplanen omfattar fastigheterna Tunet 5 och Tunet 6 m.fl. Läs mer >


Mungon 6

Planområdet omfattar Mungon 6 Läs mer >


Grävmaskinen 6

Ändringen av detaljplanen skall möjliggöra byggande av flexibla verksamhetslokaler för småföretagare. Läs mer >


Visenten 4, del av Oxelgrenshagen 1:1

Syftet med detaljplanen är att utöka fastigheten Visenten 4 över allmän plats/ parkmark. Läs mer >


Del av Pyramiden 18 m.fl. (P1637C)

Planområdet omfattar del av fastigheten Pyramiden 18 samt fastigheterna Kitteln 1 och Sländan 5. Läs mer >