Detaljplaner från 2016 och framåt

På den här sidan kan du hitta de detaljplaner som har vunnit laga kraft från 2016 och framåt. När en detaljplan vunnit laga kraft börjar den gälla och man kan ge bygglov för det som planen medger.


Kvarteret Orion (P1700C), Centrum

Planområdet omfattar fastigheten Tälje 1:34 m.fl. Läs mer >


Graniten 31

Ändringen avser endast Graniten 31. Ändringen skall möjliggöra delning av fastigheten. Läs mer >


Pyramiden 20 (P1740B), Centrum

Detaljplanen möjliggör för hotell- och konferensverksamhet på en del av fastigheten Pyramiden 20 i anslutning till Storgatan och Västra Mälarehamnen. Läs mer >


Hyvlaren 14

Planområdet ligger i ett bostadsområde som till största del består av fastigheter med friliggande enbostadshus. Läs mer >


Tveta-Valsta 4:1, Åtäppan

Detaljplanen innebär att en stor yta möjliggörs för byggnation av logistik, upplag, lager eller verksamheter.  Läs mer >


Tveta-Valsta 4:1, del 2a, Almnäs

Detaljplanen omfattar del av fastigheten Tveta-Valsta 4:1 i Almnäs Läs mer >


Enen 10

Detaljplanen innebär en ändring av tillåten verksamhet inom fastigheten. Läs mer >


Kallfors höjder, Järna

Ett nytt bostadsområde är på gång i närheten av Kallfors golfklubb, som kommer att kallas för Kallfors höjder. Läs mer >


Repet 4 m.fl., del av Västra Blombacka

Detaljplanen möjliggör förtätning av bostäder inom befintligt bostadsområde. Kommersiella lokaler i bottenplan möjliggörs längs Brolundavägen. Läs mer >


Del av Ekeby 4:1, ny skola i Enhörna

Detaljplanen möjliggör skolbyggnad med tillhörande idrottshall. Läs mer >