Detaljplaner från 2016 och framåt

På den här sidan kan du hitta de detaljplaner som har vunnit laga kraft från 2016 och framåt. När en detaljplan vunnit laga kraft börjar den gälla och man kan ge bygglov för det som planen medger.


Tavesta 16:1

Syftet med planändringen är att justera byggnadshöjd och byggnadsarea så att en ishall inklusive komplementbyggnader kan anläggas. Läs mer >


Tillverkaren 1

Detaljplanen möjliggör ett mer effektivt sätt att nyttja tomten. Läs mer >


Viksberg 5:14

Syftet med planändringen är att justera planbestämmelserna så att fastigheten Viksberg 2:1 kan delas. Läs mer >


Viksberg 3:1 (Område B)

Detaljplanen innebär ändringar av området som ligger intill Viksbergs golfbana. Läs mer >


Violinen 1 och 2

Syftet med planändringen var att upphäva tomtindelningen för Violinen 1 och 2 och på så sätt möjliggöra en ny fastighetsbildning genom lantmäteriförrättning. Läs mer >


Del av kvarter Löjan m.fl.

Detaljplanen möjliggör ny markanvändning för skola och kontor. Läs mer >


Del av Rosenlund 1:2- Piren

Syftet med detaljplanen är att ersätta en pir och istället på platsen placera en flytande vågbrytare. Läs mer >


Tegelstenen 75

Planändring innebär justering av planbestämmelserna så att bland annat alla lägenheter ges möjlighet till inglasade altaner/ uterum Läs mer >