Agdala 2:3 m.fl.

Ändringarna av byggnadsplanen innebär att förstugor tillåts.

Byggnadsplaneändringen syftade till att tillåta förstugor i anslutning till husvagnarna för att förhala eventuellt brandförlopp. Gällande tillägg till byggnadsplan har fått utökade bestämmelser och införlivats med gällande byggnadsplan. Gällande tillägg 0181K-P1165 upphör således att gälla.