Del av Lekspaden 1 m.fl., bostäder vid Löwens väg

Detaljplanen möjliggör ett flerbostadshus inom befintligt bostadsområde.

Syfte med detaljplanen är att möjliggöra för ett flerfamiljshus vid Löwens väg i centrala Järna. Byggnaden medges i suterräng med fyra våningar mot Löwens väg och tre våningar in mot kvarterets mitt. Planen syftar också till att stärka tillgängligheten för allmänheten till parkmarken inne i kvarteret.

Detaljplanen stämmer överens med kommunens översiktsplan och bidrar till en hållbar stadsutveckling genom att förtätning sker i anslutning till utbyggd infrastruktur i centralorten Järna.