Del av Kallfors 1:4 m.fl. (Norra Myrstugan)

Ett nytt bostadsområde planeras intill Kallforsån i anslutning till Tvetavägen, som kommer att kallas för Norra Myrstugan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 120 bostäder på del av fastigheten Kallfors 1:339 m.fl. Bebyggelsen som föreslås utgörs av flerbostadshus, par- och tvåbostadshus i två och fyra våningar. Vidare är syftet att medge en ny kommunal genomfartsväg från Tvetavägen, igenom planområdet och vidare mot Kallfors samt område för tekniska anläggningar. Längs Tvetavägen planeras ett parkområde för att reservera mark för en framtida utbyggnad av en GC-väg mellan Järna och centrala Södertälje.