Del av Pyramiden 18, Kitteln 1 och Sländan 5

Planområdet omfattar del av fastigheten Pyramiden 18 samt fastigheterna Kitteln 1 och Sländan 5.

I samband med förestående förändring av AstraZenecas anläggning uppstår möjligheter att i samarbete med AstraZeneca och andra markägare ta viktiga steg mot att skapa ett attraktivt område för näringsverksamhet och förstärka områdets koppling till stadskärnan. Avsikten är möjliggöra en öppnare och mer attraktiv stadsmiljö parallellt med att AstraZenecas önskemål om utökad markanvändning och avyttringsmöjlighet tillgodoses. Den nya detaljplanen möjliggör även för AstraZeneca att fortsätta att bedriva sin kvarvarande verksamhet.