Visenten 4 (Del av Oxelgrenshagen 1:1)

Syftet med detaljplanen är att utöka fastigheten Visenten 4 över allmän plats/ parkmark.

Bestämmelsen möjliggör att området kan användas för industriändamål. Högsta totalhöjd är 7,5 meter och största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean.Tillfart till den utökade delen av Visenten 4 sker via servitut över tomtskaft på Oxelgrenshagen 1:51, som ägs av Telge nät.