Del av Rosenlund 1:2- Piren

Syftet med detaljplanen är att ersätta en pir och istället på platsen placera en flytande vågbrytare.

Inom ramen för Mälarprojektet har Sjöfartsverket velat ersätta befintlig pir och istället på platsen placera en flytande vågbrytare.Tidigare stadsplan tillät inte att vattnet bebyggs varför åtgärden krävt en ny detaljplan. Strandskyddet inom planområdet har upphävts med stöd av 7 kap. 18c §, p. 5, miljöbalken, MB.