Del av Tveta-Valsta 4:1 - del 2a

Detaljplanen omfattar del av fastigheten Tveta-Valsta 4:1 i Almnäs

Detaljplanens syfte

Syftet med planen ar att möjliggöra kvartersmark for etablering av industri med inriktning på logistik där tomtstorlekarna ska vara möjliga att variera efter behov. Inom området kommer aven finnas allmän platsmark - industrigator samt naturmark med diken och dammar för dagvattenhantering.