Ändringen avser endast Graniten 31. Ändringen skall möjliggöra delning av fastigheten.

Syftet med planändringen är att upphäva fastställd tomtindelning för Graniten 31, detta för att möjliggöra en delning av fastigheten. Underliggande detaljplan Bårsta gård (372C) gäller jämsides med denna ändring.