Ändring avser endast fastigheten Gullvivan 4. Ändringen skall möjliggöra delning av fastigheten.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra delning av fastigheten. Inom fastigheten finns ett bostadshus. De nya tomterna blir små i förhållande till angränsande villatomter.

Gällande detaljplan för Mariekälla (132C) gäller jämsides med denna ändring.