Kv Oljan m.m.

Detaljplanen möjliggör småindustri och handel.

Planändringens syfte är att ändra parkmark till JmH (småindustri och handel) samt att planlägga mark/bebyggelse öster om fastigheten Oljan 2.