kv Oljan

Syftet med planändringen är att ändra parkmark till JmH (småindustri och handel) samt att planlägga mark/bebyggelse öster om fastigheten Oljan 2.