Mariekälla 1:1 - McDonald´s

Ny McDonald´s i Södertälje.

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet att upprätta restaurangbyggnad med drive-thru inom området. 

Detaljplanen är antagen i stadsbyggnadsnämnden den 13 juni 2017 och har vunnit laga kraft den 13 juli 2017.