Tavesta 16:1

Syftet med planändringen är att justera byggnadshöjd och byggnadsarea så att en ishall inklusive komplementbyggnader kan anläggas.