Tillverkaren 1 (Lantchipsfabriken)

Detaljplanens syfte är att uppnå ett mer effektivt tomtutnyttjande samt skapa förutsättningar för utökning av befintlig verksamhet inom fastigheten Tillverkaren 1.