Violinen 1 och 2

Syftet med planändringen var att upphäva tomtindelningen för Violinen 1 och 2 och på så sätt möjliggöra en ny fastighetsbildning genom lantmäteriförrättning.

Detaljplanens syfte

Användningen av marken och byggrätten påverkas inte av planändringen och gällande detaljplan från 1968 fortsätter att gälla jämsides med denna planändring/upphävande. Marken är obebyggd. Minsta tomtstorlek är 500 m2 och största areal för huvudbyggnad är 150 m2. Tillfart till tomterna sker från Rafaelsgränd.