Del av Ekeby 4:1, ny skola i Enhörna

Detaljplanen möjliggör skolbyggnad med tillhörande idrottshall.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny F-9-skola för cirka 600 elever i Enhörna.I planen har också utrymme för tillfartsväg och gång- och cykelväg reserverats.